Till huvudinnehåll

EG-förordning 136/2004

Veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

Mer information

OBSERVERA!
Förordning (EG) nr 136/2004 har upphävts genom förordning (EU) 2019/2130. Enligt artikel 6 i förordning (EU) 2019/2130 ska dock artikel 9 fortsätta att tillämpas till och med den 20 april 2021 när det gäller förteckningen över godkända länder som Förtecknas i bilaga V till den förordningen.

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.