LIVSFS 2003:9

Kosttillskott, omtryck LIVSFS 2010:4

LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS- information

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4) och LIVSFS 5-19 och LIVSFS 2014:21.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 13 december 2014.

LIVSFS 2014:4 upphäver nuvarande märkningsföreskrifter (SLVFS 1993:21, LIVSFS 2002:47 och 2004:27).

Vilka berörs av föreskrifterna?

Företagare, konsumenter och kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

LIVSFS 2014:4 innehåller huvudsakligen märknings- och presentationsbestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 ("informationsförordningen"). Informationsförordningen ska börja tillämpas den 13 december 2014. Bestämmelserna i LIVSFS 2014:4 handlar om

  • språk (5 §),
  • nettokvantitet (6-7 §§),
  • uppgifter som ska ges för livsmedel som inte är färdigförpackade (8-11 §§), samt
  • uppgifter som ska ges för kalvkött och potatis (12 resp.13 §§).

LIVSFS 2014:5–19 och LIVSFS 2014:21 är ändringar i hänvisningar föranledda av att informationsförordningen upphäver märkningsdirektivet (2000/13/EG) och att LIVSFS 2014:4 upphäver nuvarande märkningsföreskrifter.

Bakgrund

Informationsförordningen tar över majoriteten av de bestämmelser som finns i SLVFS 1993:21, LIVSFS 2002:47 och LIVSFS 2004:27. Bestämmelserna om språk, nettokvantitet, kalvkött och potatis omfattas inte av informationsförordningen och har därför flyttats, i allt väsentligt oförändrade, från LIVSFS 2002:47 och LIVSFS 2004:27till LIVSFS 2014:4. Informationsförordningen kräver att uppgifter om de 14 s.k. allergenerna alltid ska anges, men medlemsstaterna får ange hur de ska anges (10 § i LIVSFS 2014:4). Vidare får medlemsstaterna föreskriva att vissa uppgifter som är obligatoriska för färdigförpackade livsmedel även ska vara det för livsmedel som inte är färdigförpackade, det regleras i 8-9 §§ LIVSFS 2014:4, dessa uppgifter får anges genom de metoder som anges i 11 § LIVSFS 2014:4.

Mer information

Nedan, finns även en länk till EU-förordning 231/2012 med specifikationer för identitet och renhet.

Lagstiftning