Till huvudinnehåll

SLVFS 2001:37

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Senare ändringar

Mer information om LIVSFS 2014:23

Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets (SLVFS 2001:37) föreskrifter om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.

När började föreskrifterna gälla?

Den 13 december 2014.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Livsmedelsföretagare, kontrollmyndigheter och konsumenter.

Vad handlar föreskrifterna om?

Att anpassa SLVFS 2001:37 till kapitel IV i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 på så sätt att

  • 1 § hänvisar till aktuell förordning,
  • 3 § hänvisar till aktuell definition av undantaget från föreskrifterna för små kvantiteter fiskeri- och vattenbruksprodukter, och
  • att i bilagan införa handelsbeteckningar för sjögräs och andra alger.

För mer information om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter, se vägledningar och branschriktlinjer.

Bakgrund

Den nya marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013, trädde i kraft i december 2013 och ska tillämpas från den 1 januari 2014 förutom kapitel IV som ska tillämpas från den 13 december 2014.

Jämfört med den tidigare förordningen (EG) nr 104/2000 utökas reglerna om konsumentinformation och märkning.

Dessutom utökas reglerna om handelsbeteckningar till att gälla även för sjögräs och andra alger. Medlemsstaterna ska upprätta och offentliggöra en förteckning över handelsbeteckningar som godtas på deras territorium. I Sverige regleras denna förteckning i bilagan till SLVFS 2001:37.


Mer information