Till huvudinnehåll

SLVFS 2001:30

Dricksvatten

En konsoliderad version av SLVFS 2001:30 håller på att tas fram som inkluderar den senaste ändringen LIVSFS 2021:10. För närvarande hänvisas därför till senaste omtrycket, LIVSFS 2017:2, och den senaste ändringen, LIVSFS 2021:10.

Grundförfattningen

Senare ändringar

Mer information

Ändring i dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2017:2 

Livsmedelsverket har genom en ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, härefter dricksvattenföreskrifterna, genomfört kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.

Därutöver har vissa nationella ändringar gjorts, gällande vilka processkemikalier (kemikalier som används vid beredning av dricksvatten) som får användas. Dessutom har några ändringar av de nationella kraven på undersökning av utgående dricksvatten gjorts för att anpassa reglerna till det nya direktivet.

De ändringar av gränsvärdet för bly och kadmium som föreslogs i samband med remissen av dricksvattenföreskrifterna behöver anmälas till kommissionen enligt en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (2015/1535). Därför genomförs inte dessa ändringar nu.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Livsmedelsverket kommer att ta fram vägledande text till föreskrifterna i Kontrollwiki.

Vilka berörs av författningen? 

 Ändringarna berör huvudsakligen producenter och tillhandahållare av dricksvatten och kommer att innebära förändringar i vilka krav som ställs på undersökningsprogrammen för att kontrollera dricksvattenkvaliteten på utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare. Ändringarna kommer att öka flexibiliteten i undersökningsprogrammen och kraven för undantag i undersökningsprogrammen har förtydligats.

Ändringarna berör också kontrollmyndigheternas arbete med att fastställa undersökningsprogrammen och faroanalysen.

För laboratoriernas del innebär föreskrifterna ändringar av vissa analysmetoder.

Vad innebär författningen?  

De huvudsakliga ändringarna i dricksvattenföreskrifterna är följande:

  • Det blir obligatoriskt att genomföra en faroanalys och faroanalysen ska ligga till grund för att kunna utnyttja den flexibilitet som finns för att göra ändringar i undersökningsprogrammen, exempelvis minskning av undersökningsfrekvens och borttagning av parametrar.
  • Det införs en uttrycklig skyldighet att utöka undersökningarna av dricksvattnet om man vid faroanalysen kommer fram till att detta är nödvändigt.
  • Verksamhetsutövaren ska genomföra faroanalysen och upprätta ett undersökningsprogram utifrån denna. Faroanalys och undersökningsprogram ska sedan fastställas av kontrollmyndigheten.
  • Verksamhetsutövaren ska se till att dokumentation om faroanalysen finns tillgänglig i de fall undersökningarna minskas.Undersökningsprogrammen ska omprövas minst vart femte år.
  • Vissa ändringar av undersökningsfrekvenser görs.
  • Vissa ändringar görs av regler om analysmetoder, bland annat mikrobiologisk analys.
  • Fem nya processkemikalier förs in i föreskrifterna, vilket är en anpassning till den tekniska utvecklingen.
  • Intervallet för pH vidgas i enlighet med direktivet (pH kan påverka vattnets aggressiva/ledningsangripande egenskaper).