Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/8

Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen 

När träder förordningen i kraft?

27 januari 2015

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståendet används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges 5 hälsopåståenden som inte godkänns.

De icke godkända hälsopåståendena gäller glukos.

Om dessa icke godkända hälsopåståenden användes innan förordning 2015/8 trädde i kraft får de fortsätta att användas som längst fram till 27 juli 2015.

Bakgrund

Ansökan om godkännande av det aktuella hälsopåståendet har gjorts enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006.

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat (så kallade 13.5-påståenden). Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte. Godkända hälsopåståenden tas upp i den unionsförteckning över tillåtna hälsopåståenden som upprättats genom förordning (EU) nr 432/2012.