EU-beslut 2014/709

Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Lagstiftning