Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/1052

Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om EU-förordning 2015/1052 

Kommissionens förordning (EU) 2015/1052 av den 1 juli 2015 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

När träder förordningen i kraft?

22 juli 2015

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges två hälsopåståenden som inte godkänns.

De två icke godkända hälsopåståendena gäller växtsterolestrar respektive CranMax®.

Bakgrund

I förordningen (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökan har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.


Mer information