Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/1886

Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om EU-förordning 2015/1886 

När träder förordningen i kraft?

9 november 2016

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges tre hälsopåstående som inte godkänns.

Det icke godkända hälsopåståendet gäller icke-nedbrytbara oligo- och polysackarider, inklusive galaktooligosackarider, oligofruktos, polyfruktos och inulin, beta-galaktosidas från Streptococcus thermophilus respektive Kartinplommon

Bakgrund

I förordningen (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökan har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.