LIVSFS 2016:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

Mer information 

Bakgrund

Syftet med dessa föreskrifter är att uppfylla de skyldigheter som Livsmedelsverket har i egenskap av behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt tillämpningsförordningar.

Vilka berörs av föreskrifterna?

 • Kontrollorgan som har eller vill ha kontrolluppgifter inom ekologisk produktion
 • Aktörer inom ekologisk livsmedelsproduktion
 • Livsmedelsverket.
 • De kommunala kontrollmyndigheterna

När träder förordningen i kraft?

Den 1 april 2016. Kontrollorganen ska tillämpa 11 och 12 §§ senast från den 1 juli 2016.

Vad handlar föreskrifterna om?

Innehållet i korthet:

 • Aktörer inom ekologisk livsmedelsproduktion ska anmäla sin verksamhet till ett kontrollorgan.
 • Undantag från kravet på anmälan för vissa aktörer som säljer livsmedel direkt till slutkonsumenter (till exempel livsmedelsbutiker). Tidigare fanns ett krav på anmälan för livsmedelsbutiker som säljer ekologisk och konventionell frukt i lösvikt av samma slag. Detta krav tas bort i föreskrifterna.
 • Kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom ekologisk produktion ska anmäla sin verksamhet till Livsmedelverket.
 • Kontrollorgan ska anlita ackrediterade laboratorier.
 • Kontrollorgan får vid fastställandet av sina avgifter inte ta hänsyn till avståndet mellan aktörens anläggning och kontrollorganets lokaler.
 • Kontrollorgan ska omedelbart underrätta den ansvariga kontrollmyndigheten när kontrollorganet upptäcker vissa allvarliga brister hos en aktör.
 • Kommuner ska underrätta Livsmedelsverket om en aktör som borde vara anmäld till ett kontrollorgan inte är anmäld.
 • Kontrollorgan ska lämna vissa statistiska uppgifter till Livsmedelsverket.
Samlingssidor
Lagstiftning