EU-förordning 2016/759

Om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG

Ändringar med mera

Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2017-07-01) som innehåller ändringar till och med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/731

Lagstiftning