EU-förordning 2016/1390

Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

Kort information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

7 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och kontrollmyndigheter

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåstående som avser barns utveckling och hälsa som inte godkänns.

Det icke godkända hälsopåståendet gäller Equazen eye q®.

Bakgrund

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslut om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökningarna har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.

Mer information

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Lagstiftning