Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/1412

Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

14 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåstående som inte godkänns.

Det icke godkända hälsopåståendet gäller Symbiosal®.

Bakgrund

I förordningen (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökan har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.