Till huvudinnehåll

LIVSFS 2019:4

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Senare ändringar

Mer information om författningen

Bakgrund

Föreskrifterna syftar till att förbättra planeringen för besiktningen före och efter slakt vid slakterier och vilthanteringsanläggningar. Föreskrifterna ger därmed Livsmedelsverket bättre möjligheter att ge företagen en likvärdig service och kontroll oavsett var i landet företagen bedriver sin verksamhet. Regleringen tar bland annat hänsyn till typen av verksamhet och om verksamheten är storskalig eller småskalig.

Livsmedelsverket kommer att publicera en vägledning för att underlätta tillämpningen av föreskrifterna.

Vilka berörs av författningen?

Slakterier och vilthanteringsanläggningar.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft den 9 september 2019.
För ett slakteri där Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten, utom renslakterier, ska föreskrifterna tillämpas första gången för det slaktschema som avser kalenderåret 2020. Önskat slaktschema ska lämnas in senast den 1 oktober 2019.
För ett slakteri där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakten ska föreskrifterna tillämpas första gången för ett slaktschema som avser perioden januari–augusti 2020. Önskat slaktschema för denna period ska lämnas in senast den 1 oktober 2019.
För ett renslakteri ska föreskrifterna tillämpas första gången för ett slaktschema för ren som avser perioden januari–april 2020. Önskat slaktschema för ren för denna period ska lämnas in senast den 1 oktober 2019.
För en vilthanteringsanläggning ska föreskrifterna tillämpas första gången för den verksamhetsperiod som inleds med ett besiktningstillfälle under 2020.

Mer information om LIVSFS 2020:7

Ändringarna av föreskrifterna, LIVSFS 2020:7, träder i kraft den 1 juli 2020 och ska tillämpas från den 15 juli 2020.