EU-förordning 211/2013

Förordning om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

Ändringar med mera

Kort information om förordningen

Enligt förordning 211/2013 ska groddar och frön för groddning vid import åtföljas av ett officiellt intyg att produktionen skett i överensstämmelse med EU:s krav. Ändringen innebär att intygandet fram till 1 juli 2015 får ersättas med mikrobiologisk provtagning av den aktuella sändningen.

Kort information om EU-förordningarna nr 208/2013, 209/2013, 210/2013 och 211/2013 

De nya kraven återfinns i fyra förordningar:

  • (EU) nr 208/2013, om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
  • (EU) nr 209/2013, om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött.
  • (EU) nr 210/2013, om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004.
  • (EU) nr 211/2013, om intygskrav för import till  unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar.

Vad omfattar kraven?

Produktion av groddar samt import av groddar och frön avsedda för produktion av groddar.

Vad innebär kraven?

Produktion av groddar

Produktion av groddar ska ske i godkända anläggningar och det anges närmare krav för godkännandet. Exempelvis ställs det krav avseende ytors beskaffenhet, krav på rengöring av ytor och redskap samt försörjning av dricksvatten. Det införs ett nytt mikrobiologiskt livsmedelssäkerhetskriterium avseende shigatoxinproducerande E.coli (STEC) samt närmare krav på spårbarhet.

Import av groddar och frön avsedda för produktion av groddar

För importerade groddar införs motsvarande produktionskrav som för dem som produceras inom EU. Sändningar av groddar eller frön avsedda för produktion av groddar ska åtföljas av ett intyg om ursprung, transport och produktionsförhållanden. Inget krav på gränskontroll av dessa produkter införs.

Varför införs dessa krav?

År 2011 insjuknade ett stort antal människor efter att ha ätit groddar som kontaminerats av shigatoxinproducerande E.coli (STEC). Även dödsfall inträffade. De nya kraven som införs ska bidra till säkerställande av livsmedelssäkerheten vid produktion av groddar som import av groddar och frön.

När börjar kraven tillämpas?

1 juli 2013.  

Lagstiftning