EU-förordning 1135/2014

Godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

Kommissionens förordning (EU) nr 1135/2014 av den 24 oktober 2014 om godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk.

När träder förordningen i kraft?

13 november 2014

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåståenden
som godkänns.

Det godkända hälsopåståendet gäller folsyra.

Bakgrund

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökningarna har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.

Mer information

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Lagstiftning