Till huvudinnehåll
Hittade 25 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Åtgärder vid bristande efterlevnad
Filtrera på typ
Administrativa åtgärder
En kontrollmyndighet har möjlighet att använda olika administrativa åtgärder. Men vad innebär de? Och vilka regler gäller för hur beslut ska kommuniceras, underrättas om och hur de kan överklagas? Det och mycket annat får du svar på nedan.
Att besluta om sanktionsavgifter
Vem som beslutar om sanktionsavgifter och i vilka fall beslut ska fattas hittar du information om nedan. Du får också veta vilka skyldigheter och rättigheter kontrollmyndighet respektive livsmedelsföretagare har.
Avskrivning av åtalsanmälan
Även om en myndighet anmält ett misstänkt brott mot livsmedelsreglerna till åtal finns det flera situationer då en åtalsanmälan riskerar att avskrivas. Här får du veta hur du kan påverka det beslutet genom god dokumentation och hur en avskrivning överklagas.
Exempel på förbud och föreläggande
Ett beslut om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden kan utformas på olika sätt , på sidan finner du ett exempel. Längre ner finns ett exempel på ett föreläggande med vite.
Förelägganden och förbud
Förelägganden och förbud är de administrativa åtgärder som kontrollmyndigheten primärt har att använda sig av för att tvinga eller förhindra företagare att göra något.
Förundersökning och rättegång
Nedan finner du Livsmedelsverkets information om och råd inför förundersökning och rättegång.
Handlägga ärenden om sanktionsavgift
Ta del av hur handläggningen av ett ärende om sanktionsavgift går till. Du hittar också en checklista som stöd.
Korrigering av beslut
I det här avsnittet beskrivs på vilka sätt det kan gå till att korrigera beslut som Livsmedelsverket har fattat. Det kan vara Livsmedelsverket som vill ändra ett beslut och det kan vara motparten i ett ärende som vill att ett beslut ska ändras.
Myndighetens rätt till upplysningar och tillträde
Kontrollmyndigheter har omfattande rätt till upplysningar och tillträde till handlingar, områden, lokaler, andra utrymmen med mera. Ta del av vad som gäller här nedanför.
När sanktionsavgift inte ska betalas
På denna sida finner du information om när sanktionsavgift inte ska tas ut vid bristande efterlevnad.
Omhändertagande
En av de åtgärder en kontrollmyndighet kan använda sig av är omhändertagande, det vill säga att ta hand om varor. Här får du veta vilka regler som gäller på området.
Sanktionsavgifter
Ta del av information om de sanktionsavgifter som gäller enligt livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813). Informationen är vägledande och ett stöd för kontrollmyndigheter när de tillämpar bestämmelserna.
Stängning, återkallande och avregistrering
På den här sidan hittar du fakta om och regler för tillfällig stängning och återkallande av godkännande. Du får också veta mer om avregistrering.
Så bestäms avgiftens storlek
Nedan hittar du information om hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas beroende på vilken överträdelse som skett.
Utformningen av en anmälan
Det finns flera uppgifter som är viktiga att ta med i en åtalsanmälan. Det gäller till exempel att göra det tydligt att det är ett brott och varför brottet är allvarligt.
Utredning och dokumentation
I en åtalsanmälan måste kontrollmyndigheten tydligt beskriva gärningen som myndigheten misstänker är ett brott mot lagstiftningen. Det är därför viktigt att kontrollmyndigheterna är noggranna i sin utredning och dokumentation. Här får du veta mer om vad du kan tänka på när det gäller dokumentation.
Vad är ett brott mot livsmedelslagstiftningen?
Ett brott är en handling eller försummelse och ibland slarv som kan leda till ett straff. Här får du veta vilka regler som gäller för livsmedelsbrott och vilka straff sådana brott kan ge.
Verkställa beslut om sanktionsavgift
Läs om hur ett beslut om sanktionsavgift kan verkställas om den som är skyldig att betala inte gör det.
Vite
Om ett beslut förenas med vite betyder det att en person eller ett företag blir skyldigt att betala ett visst belopp till staten om hen inte rättar sig efter beslutet. Här får du veta vad som gäller för vite och livsmedelsföretagare.
Åtalsanmälan
Det huvudsakliga syftet med att åtalsanmäla brott mot livsmedelslagstiftningen är att bidra till att företagen följer lagstiftningen bättre. Här hittar du inledande fakta om åtalsanmälan och får veta hur åtal och administrativa åtgärder kompletterar varandra.
Åtgärder när det inte gäller livsmedelsföretag
I vissa fall är det enligt livsmedelsreglerna inte ett företag som hanterar livsmedel. Då gäller särskilda regler.
Åtgärder när verksamhet inte är godkänd eller registrerad
Livsmedelslagstiftningen gäller även då verksamhet bedrivs vid livsmedelsanläggningar som varken godkänts eller registrerats trots att de enligt reglerna ska vara det. Här får du veta vad som gäller.
Åtgärder vid bristande efterlevnad
Om ett företag inte följer livsmedelsreglerna ska kontrollmyndigheten vidta åtgärder för att se till att lagstiftningen följs. Här får du veta vad åtgärder vid bristande efterlevnad innebär och vilka regler som finns på området.
Åtgärder vid specifika fall av bristande efterlevnad på slakteri
Ta del av vad som gäller för åtgärder som kan vidtas på slakterier vid specifika fall av bristande efterlevnad av kraven på god hygienpraxis.
Överklagande av beslut
Här kan du läsa om hur överklagande av beslut ska handläggas.