Till huvudinnehåll
Hittade 24 träffar som innehåller orden under Utföra kontroll med taggen Åtgärder vid bristande efterlevnad
Filtrera på typ
Administrativa åtgärder 2021-11-05
En kontrollmyndighet har möjlighet att använda olika administrativa åtgärder. Men vad innebär de? Och vilka regler gäller för hur beslut ska kommuniceras, underrättas om och hur de kan överklagas? Det och mycket annat får du svar på nedan.
Att besluta om sanktionsavgifter 2022-03-11
Vem som beslutar om sanktionsavgifter och i vilka fall beslut ska fattas hittar du information om nedan. Du får också veta vilka skyldigheter och rättigheter kontrollmyndighet respektive livsmedelsföretagare har.
Avskrivning av åtalsanmälan 2021-11-05
Även om en myndighet anmält ett misstänkt brott mot livsmedelsreglerna till åtal finns det flera situationer då en åtalsanmälan riskerar att avskrivas. Här får du veta hur du kan påverka det beslutet genom god dokumentation och hur en avskrivning överklagas.
Exempel på förbud och föreläggande 2021-11-05
Ett beslut om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden kan utformas på olika sätt , på sidan finner du ett exempel. Längre ner finns ett exempel på ett föreläggande med vite.
Förelägganden och förbud 2021-11-05
Förelägganden och förbud är de administrativa åtgärder som kontrollmyndigheten primärt har att använda sig av för att tvinga eller förhindra företagare att göra något.
Förundersökning och rättegång 2022-12-28
Nedan finner du Livsmedelsverkets information om och råd inför förundersökning och rättegång.
Handlägga ärenden om sanktionsavgift 2021-11-05
Ta del av hur handläggningen av ett ärende om sanktionsavgift går till. Du hittar också en checklista som stöd.
Korrigering av beslut 2023-12-11
I det här avsnittet beskrivs på vilka sätt det kan gå till att korrigera beslut som Livsmedelsverket har fattat. Det kan vara Livsmedelsverket som vill ändra ett beslut och det kan vara motparten i ett ärende som vill att ett beslut ska ändras.
Myndighetens rätt till upplysningar och tillträde 2023-01-04
Kontrollmyndigheter har omfattande rätt till upplysningar och tillträde till handlingar, områden, lokaler, andra utrymmen med mera. Ta del av vad som gäller här nedanför.
När sanktionsavgift inte ska betalas 2021-11-05
På denna sida finner du information om när sanktionsavgift inte ska tas ut vid bristande efterlevnad.
Omhändertagande 2021-11-15
En av de åtgärder en kontrollmyndighet kan använda sig av är omhändertagande, det vill säga att ta hand om varor. Här får du veta vilka regler som gäller på området.
Sanktionsavgifter 2021-11-05
Ta del av information om de sanktionsavgifter som gäller enligt livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813). Informationen är vägledande och ett stöd för kontrollmyndigheter när de tillämpar bestämmelserna.
Stängning, återkallande och avregistrering 2021-11-05
På den här sidan hittar du fakta om och regler för tillfällig stängning och återkallande av godkännande. Du får också veta mer om avregistrering.
Så bestäms avgiftens storlek 2021-11-05
Nedan hittar du information om hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas beroende på vilken överträdelse som skett.
Utformningen av en anmälan 2021-11-15
Det finns flera uppgifter som är viktiga att ta med i en åtalsanmälan. Det gäller till exempel att göra det tydligt att det är ett brott och varför brottet är allvarligt.
Utredning och dokumentation 2021-11-05
I en åtalsanmälan måste kontrollmyndigheten tydligt beskriva gärningen som myndigheten misstänker är ett brott mot lagstiftningen. Det är därför viktigt att kontrollmyndigheterna är noggranna i sin utredning och dokumentation. Här får du veta mer om vad du kan tänka på när det gäller dokumentation.
Vad är ett brott mot livsmedelslagstiftningen? 2022-12-28
Ett brott är en handling eller försummelse och ibland slarv som kan leda till ett straff. Här får du veta vilka regler som gäller för livsmedelsbrott och vilka straff sådana brott kan ge.
Verkställa beslut om sanktionsavgift 2021-11-05
Läs om hur ett beslut om sanktionsavgift kan verkställas om den som är skyldig att betala inte gör det.
Vite 2021-11-05
Om ett beslut förenas med vite betyder det att en person eller ett företag blir skyldigt att betala ett visst belopp till staten om hen inte rättar sig efter beslutet. Här får du veta vad som gäller för vite och livsmedelsföretagare.
Åtalsanmälan 2022-12-28
Det huvudsakliga syftet med att åtalsanmäla brott mot livsmedelslagstiftningen är att bidra till att företagen följer lagstiftningen bättre. Här hittar du inledande fakta om åtalsanmälan och får veta hur åtal och administrativa åtgärder kompletterar varandra.
Åtgärder när det inte gäller livsmedelsföretag 2021-11-09
I vissa fall är det enligt livsmedelsreglerna inte ett företag som hanterar livsmedel. Då gäller särskilda regler.
Åtgärder när verksamhet inte är godkänd eller registrerad 2021-11-05
Livsmedelslagstiftningen gäller även då verksamhet bedrivs vid livsmedelsanläggningar som varken godkänts eller registrerats trots att de enligt reglerna ska vara det. Här får du veta vad som gäller.
Åtgärder vid bristande efterlevnad 2024-02-14
Om ett företag inte följer livsmedelsreglerna ska kontrollmyndigheten vidta åtgärder för att se till att lagstiftningen följs. Här får du veta vad åtgärder vid bristande efterlevnad innebär och vilka regler som finns på området.
Överklagande av beslut 2023-12-11
Här kan du läsa om hur överklagande av beslut ska handläggas.