Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden med taggen Nitrat
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1882/2006 2019-08-09

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrithalten i livsmedel

EG-förordning 333/2007 2024-04-15

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel

LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel

Nitrat - provtagning 2023-05-29
På den här sidan hittar du fakta om nitrat, gränsvärden för nitrat och faktorer som har betydelse för nitrathalten i grönsaker.
Provtagning för kontroll av kemiska och radioaktiva faror 2023-12-17
Kemiska och radioaktiva ämnen kan förekomma i livsmedel av olika anledningar. Vissa ämnen är miljöföroreningar och kommer in i livsmedelskedjan för att de finns i luft, vatten, jord eller foder. Andra ämnen kan vara rester av produktionsprocessen, som växtskyddsmedel och läkemedelsrester.