Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden med taggen Giftiga metaller
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 333/2007 2024-04-15

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel

Giftiga metaller - provtagning 2024-04-25
På den här sidan hittar du fakta om tungmetaller, arsenik och tenn samt gränsvärden för dessa metaller och de regler som styr kontrollen.
LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel