Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Revision av kontrollmyndigheter

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här och följande sidor hittar du information om revision av kontrollmyndigheter. Här nedan får du veta vilka regler som gäller på området. Du får också en förklaring till viktiga begrepp vi använder.

Om lagstiftningen

På alla sidor om revision av kontrollmyndigheter finns relevant lagstiftning samlad i spalten till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika föreskrifterna och förordningarna. Den lagstiftning som styr området är: 

 • Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
 • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel
 • Beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 

Referensdokument som tagits fram av nätverk vid EU-kommissionen

Inledning till vägledning om revision av kontrollmyndigheter

Den här vägledningen vänder sig till myndigheter som utför revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004. Här ger vi råd och stöd för att bidra till ett enhetligt arbetssätt och likvärdiga bedömningar. 

Vägledningen behandlar främst revision av hur kontrollmyndigheter efterlever förordning (EG) nr 882/2004. Vi ger varken stöd i direkt regeltolkning eller en heltäckande bild av alla krav på den offentliga kontrollen. Den som utför revision måste vara väl insatt i annan relevant lagstiftning, som till exempel livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordning (EG) nr 854/2004, LIVSFS (2005:21), förordningen om avgifter (2006:1166) och förvaltningslagen (1986:223). 

I arbetet med vägledningen om revision av kontrollmyndigheter har vi utgått från kommissionens beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt förordning (EG) nr 882/2004. 

Vägledningen är indelad i tre delar:

 • Revisionsprocessen 
  Beskriver bland annat syftet med revision, revisionssystemet, ansvarsfördelning, genomförande, rapportering, uppföljning.

 • Revisionsområden 
  Ger stöd vid bedömning av olika revisionsområden.

 • Rapportmallar 
  Innehåller förslag på rapportmallar. 

De myndigheter som utför revision bör komplettera vägledningen på området här i Kontrollwiki med mer detaljerade instruktioner om till exempel handläggning. 

Lagstiftning, vägledning och andra stödjande dokument som nämns på sidorna om revision av kontrollmyndigheter finns publicerade i Kontrollwiki eller på Livsmedelsverkets webbplats om inget annat anges. Den information du finner om revision av kontrollmyndigheter i Kontrollwiki ger uttryck för Livsmedelsverkets tolkning om inget annat anges. 

Livsmedelsverkets webbplats

Viktiga begrepp 

Avvikelse: bristande efterlevnad av krav i lagstiftningen. Se artikel 2.10 i förordning (EG) nr 882/2004.

Iakttagelse: observationer som gjorts under en revision och som ligger till grund för bedömning av om lagstiftningens krav är uppfyllda eller inte.

Kontrollområde: Livsmedelsverket har strukturerat lagstiftningens krav på livsmedelsföretagarna i kontrollområden som HACCP, information och spårbarhet.

Kontrollplan: en upprättad beskrivning gjord av den behöriga myndigheten med allmän information om hur dess offentliga kontrollsystem är uppbyggt och organiserat. Se artikel 2.20 i förordning (EG) nr 882/2004. Varje kontrollmyndighet ska varje år fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska vara minst treårig och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för. Planen ska exempelvis beskriva kontrollbehovet, prioriteringar, hur olika kontrollmetoder ska användas, personella och ekonomiska resurser som behövs, hur man tagit hänsyn till inriktning, mål och prioriteringar i NKP (Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan) och utvärderingar av genomförd kontroll. Planen ska uppdateras vid behov. Se 3 e § i LIVSFS 2005:21.

Revision: en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen. Se artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004.

Revisionsområde: Livsmedelsverket har strukturerat lagstiftningens krav på den offentliga kontrollen i revisionsområden, exempelvis befogenheter, finansiering och uppföljning.

Revisionsområden

Revisionsplan: beskrivning av aktiviteter och arrangemang för en specifik revision eller för flera liknande revisioner, det vill säga hur revisionen ska gå till. Se avsnitt 3 i kommissionens beslut 2006/677/EG.

Revisionsprogram: den reviderande myndighetens övergripande planering av vilka revisioner som ska genomföras under en viss tidsperiod och för ett visst ändamål, det vill säga vad och vilka myndigheter som ska revideras inom en viss tid. Se avsnitt 3 i kommissionens beslut 2006/677/EG.

Sakområde: det område en revision kan fokusera på, som kosttillskott eller import. En revision kan även fokusera på en viss anläggningstyp, som storkök, butik eller honungsproduktion (biodling).  

Sakkunnig: person med särskild kompetens inom ett sakområde eller en anläggningstyp.

Skuggkontroll: ett moment i revisionen där kontrollpersonalen vid den reviderade myndigheten utför en kontroll vid en livsmedelsanläggning. Revisionsgruppen, särskilt sakkunnig, iakttar och bedömer den kontroll som utförs.

Lagstiftning