Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Naturligt mineralvatten och källvatten

Stödjande instruktion för kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om lagstiftningen som rör naturligt mineralvatten och källvatten och skillnaderna mellan dessa produkter.

Om lagstiftningen

Relevant livsmedelslagstiftning om naturligt mineralvatten och källvatten finns samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och få information om lagstiftningen. Den lagstiftning som särskilt reglerar naturligt mineralvatten och källvatten är:

 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten.
 • Förordning (EU) nr 115/2010 om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten. 

Du behöver också ta hänsyn till andra regler:

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation.
 • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Livsmedelslagen (2006:804).
 • Livsmedelsförordningen (2006:813).
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.
 • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Skillnader mellan naturligt mineralvatten och källvatten

Det finns skillnader i regleringen av naturligt mineralvatten respektive källvatten. Skillnaderna handlar om krav på godkännande av  vattentäkt (naturligt mineralvatten) samt krav gällande märkning.

Vattentäkten för naturligt mineralvatten ska godkännas av Livsmedelsverket. När vattentäkten har godkänts ska livsmedelsföretagaren som saluför det naturliga mineralvattnet registrera sig i den kommun där verksamheten bedrivs.

Den livsmedelsföretagare som vill saluföra ett källvatten behöver också registrera sig i den kommun där verksamheten bedrivs. 

Godkännande av naturligt mineralvatten

Naturligt mineralvatten omfattas av mer specifika märkningsregler än källvatten, bl.a. ska det naturliga mineralvattnets innehåll av karaktäristiska beståndsdelar anges på förpackningen. Definitionen av naturligt mineralvatten är också mer specifik än för källvatten. 

Lagstiftning