Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan finner du beskrivningar av de aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning huvudkontor.

För vissa aktiviteter anges både det officiella namnet på aktiviteten som ska rapporteras och det namn som visas i den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter, det senare inom parentes.

Inköp

Med Inköp menas val av varor och leverantörer av livsmedel samt material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM). Livsmedel är både livsmedel som ska säljas vidare i oförändrat skick och livsmedel som ska användas som råvara. FCM avser endast varor som ska användas i verksamheten.

Aktiviteten gäller varor som ska användas i de enheter som huvudkontoret styr, och/eller som ska användas kopplat till livsmedel som huvudkontoret låter tillverka. De spelar ingen roll om det är huvudkontoret som betalar för varorna eller är om det är de enskilda enheterna i kedjan som gör den ekonomiska transaktionen, utan det är själva valet av varor och leverantörer som avses.

Inköp:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Införsel av färdigförpackade livsmedel (Inköp av konsumentförpackade livsmedel från andra EU-länder)

Med Införsel av färdigförpackade livsmedel menas inköp eller upphandling av konsumentförpackade livsmedel direkt från andra EU länder och/eller från länder med EES-avtal, det vill säga Lichtenstein, Island och Norge. Det spelar ingen roll om det är huvudkontoret som betalar för varorna eller är om det är de enskilda enheterna i kedjan som gör den ekonomiska transaktionen, utan det är själva valet av varor och leverantörer som avses.

Aktiviteten gäller livsmedel som köps in färdigförpackade och är avsedda att säljas till slutkonsument i samma förpackning. I den standardiserade e-tjänsten heter aktiviteten Inköp av konsumentförpackade livsmedel från andra EU-länder.

Införsel av färdigförpackade livsmedel:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är inte en huvudaktivitet

Import (Import från tredje land)

Med Import menas inköp eller upphandling av livsmedel direkt från länder som inte är medlemmar i EU eller har EES-avtal. Länder med EES-avtal är Lichtenstein, Island och Norge. Det spelar ingen roll om det är huvudkontoret som betalar för varorna eller är om det är de enskilda enheterna i kedjan som gör den ekonomiska transaktionen, utan det är själva valet av varor och leverantörer som avses. I den standardiserade e-tjänsten heter aktiviteten Import från tredje land.

Import:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är inte en huvudaktivitet

Inköp av fröer avsedda för groddning

Med Inköp av fröer avsedda för groddning menas när huvudkontor köper in sådana fröer, antingen för vidare försäljning eller för att användas för odling av groddar i kedjans livsmedelsanläggningar.

Det spelar ingen roll om det är huvudkontoret som betalar för fröerna eller är om det är de enskilda enheterna i kedjan som gör den ekonomiska transaktionen, utan det är själva valet av varor och leverantörer som avses.

Inköp av fröer avsedda för groddning:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är inte en huvudaktivitet

Import av kontaktmaterial (Import av kontaktmaterial från länder utanför EU/EES, för vidare försäljning)

Med Import av kontaktmaterial menas att huvudkontoret ansvarar för inköp av kontaktmaterial (FCM) från länder utanför EU. Länder med EES-avtal räknas i det här sammanhanget som EU. För huvudkontor som enbart köper in kontaktmaterial från Sverige, andra EU-länder eller länder med EES-avtal ska denna aktivitet alltså inte anges.

Aktiviteten gäller kontaktmaterial som ska säljas vidare som sådana, alltså inte när de används för kontakt med livsmedel i kedjans egen verksamhet. Det spelar ingen roll om det är huvudkontoret som betalar för varorna eller är om det är de enskilda enheterna i kedjan som gör den ekonomiska transaktionen, utan det är själva valet av varor och leverantörer som avses. I den standardiserade e-tjänsten heter aktiviteten Import av kontaktmaterial från länder utanför EU/EES, för vidare försäljning.

Import av kontaktmaterial:

 • ger 4 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel"

Obs! I vissa kommunala verksamhetssystem (Ecos, Vision, Castor etcetera) kan det finnas en aktivitet som heter Inköp av kontaktmaterial från länder inom EU. Den aktiviteten är borttagen från riskklassningsmodellen och ska inte användas.

Styrning av distribution

Med Styrning av distribution menas att huvudkontoret ansvarar för lagring av och/eller transport av livsmedel. Det kan vara huvudkontoret för ett renodlat distributionsföretag, men aktiviteten kan också förekomma på huvudkontor för till exempel butiks- eller restaurangkedjor.

Aktiviteten gäller framför allt logistiken, vilka varor som förvaras var och/eller varifrån och vart de transporteras.

Styrning av distribution:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Styrning/upphandling av tillverkning (Styrning av tillverkning och livsmedelssäkerhetsavtal)

Med Styrning/upphandling av tillverkning menas att huvudkontoret ansvarar för tillverkning av livsmedel. Det kan ske genom att man tar fram recept och andra specifikationer för livsmedel, som man sedan tillverkar i företagets egna anläggningar, eller att man lägger ut tillverkningen på andra företag.

Aktiviteten gäller livsmedel som tillverkas i ”tidigare led”. Om en kedja tillverkar eller låter tillverka maträtter centralt för transport till respektive enhet där den ska säljas eller serveras så ska aktiviteten anges. Denna aktivitet avser däremot inte mat som tillagas i respektive enhet där den ska säljas eller serveras. När ett huvudkontor låter tillverka livsmedel på andra företags anläggningar är det antalet olika produkter som man låter tillverka, ”enheter”, som används vid bedömning av verksamhetens omfattning. I den standardiserade e-tjänsten heter aktiviteten Styrning av tillverkning och livsmedelssäkerhetsavtal.

Styrning/upphandling av tillverkning:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Styrning av livsmedelshantering

Med Styrning av livsmedelshantering menas att huvudkontoret ansvarar för rutiner och instruktioner för hantering av livsmedel i de enheter som ingår i kedjan, till exempel så kallade egenkontrollprogram för butiker och restauranger.

Styrning av livsmedelshantering:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Utformning av märkning för konsumentförpackningar

Med Utformning av märkning för konsumentförpackningar menas att huvudkontoret ansvarar för utformning av informationen på livsmedel som ska säljas färdigförpackade till slutkonsument.

Utformning av märkning för konsumentförpackningar:

 • ger 3 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Utformning av övrig livsmedelsinformation

Med Utformning av övrig livsmedelsinformation menas att huvudkontoret tar fram skriftlig information om livsmedel, förutom färdigförpackningar. Exempel på sådan information kan vara märkning till storpack, ytteremballage, kantiner och backar samt information som lämnas på annat sätt än fäst på förpackningen, till exempel i en medföljande handling, i meny, på skylt eller i ett digitalt media, till exempel en webbplats.

Utformning av övrig livsmedelsinformation:

 • ger 3 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Catering på tåg

Med Catering på tåg menas ett huvudkontor som ansvarar för servering av mat på tåg. Registreringen omfattar livsmedelskontrollen på själva tågen, som alltså inte registreras separat. Livsmedelsverket är behörig myndighet för kontrollen av livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, därför ingår denna aktivitet inte i kommunala e-tjänster eller verksamhetssystem.

Catering på tåg:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Catering på flyg

Med Catering på flyg menas ett huvudkontor som ansvarar för servering av mat på flyg. Registreringen omfattar livsmedelskontrollen på själva flygplanen, som alltså inte registreras separat. Livsmedelsverket är behörig myndighet för kontrollen av livsmedelsanläggningar i luftfartyg, därför ingår denna aktivitet inte i kommunala e-tjänster eller verksamhetssystem.

Catering på flyg:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen "Övrigt"

Systembolaget

Med Systembolaget menas det huvudkontor som ansvarar för Systembolagets butiker. Registreringen omfattar livsmedelskontrollen i butikerna, som inte registreras separat. Livsmedelsverket är behörig myndighet för kontrollen av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen. Därför ingår denna aktivitet inte i kommunala e-tjänster eller verksamhetssystem.

Systembolaget:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Övrigt

Distansförsäljning

Med Distansförsäljning menas att ett huvudkontor säljer livsmedel via webbshop, app, varuautomater eller liknande där säljare och köpare inte möts fysiskt.

Distansförsäljning:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är inte en huvudaktivitet

Mobil delverksamhet

Med Mobil delverksamhet menas när personal från huvudkontoret ansvarar för tillfällig försäljning eller servering av livsmedel som sker på olika platser. Det kan till exempel röra sig om demonstration av företagets produkter på mässor, eller försäljning på marknader.

Mobil delverksamhet:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • aktiverar möjlighet till val av produktgrupper
 • är inte en huvudaktivitet