Till huvudinnehåll

EU-förordning 2019/787

Om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2021/1465

Ändringen  medger undantag för antydningar till spritdrycker, som tidigare funnits på fat som senare använts för att lagra andra spritdrycker, från  märkningsbestämmelsen som infördes genom artikel 12.4 b i förordning (EU) 2019/787, och tillåter att sådana antydningar anges med en teckenstorlek som inte är större eller mer framträdande än den föreskrivna beteckningen för spritdrycken och, i förekommande fall, sammansatta beteckningar.

Ändringen gäller retroaktivt från ikraftträdandet den 25 maj 2021 av  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787.

eAmbrosia

eAmbrosia är ett rättsligt register över namn på jordbruksprodukter och livsmedel, vin, aromatiserade vinprodukter samt spritdrycker som är registrerade och skyddade i hela EU.
eAmbrosia - EU:s register över geografiska beteckningar