Till huvudinnehåll
Hittade 99 träffar som innehåller orden tillsatser
Filtrera på typ
Tillsatser 2024-01-11
Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt syfte och som normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. En tillsats måste vara godkänd för att få användas. På den här sidan hittar du allmän information om tillsatser och vilka regler du behöver ta hänsyn till.
...iftningen Den lagstiftning som reglerar hur tillsatser får användas består av olika EU-f...
Villkor för hur tillsatser får användas 2022-03-02
För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd enligt tillsatsbestämmelserna. Det finns detaljerade regler om vilka tillsatser som får användas till vilka livsmedel och under vilka villkor. På den här sidan finns mer information.
När tillsatser används i obearbetade livsmedel Tillsatser får vanligtvis inte användas i...
Märkning av tillsatser när de säljs som sådana 2022-02-04
När livsmedelstillsatser säljs som sådana finns särskilda märkningskrav. Kraven på märkningen är olika för tillsatser som säljs mellan företag och tillsatser som säljs direkt till konsumenten. Här hittar du vilka krav som ställs.
Märkning av tillsatser som ingredienser i livsmedel Hur livsmedelstillsatser som ingår i...
Att använda godkända tillsatser 2023-05-03
Vilka tillsatser som är tillåtna i vilka livsmedel och under vilka villkor de får användas framgår av bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser. På den här sidan finns information om hur man hittar i, använder och tillämpar bilaga II.
... av flera delar Detaljerade regler om vilka tillsatser som är godkända till vilka livsme...
Att använda tillsatser i tillsatser, aromer, enzymer och näringsämnen 2022-03-24
Tillsatser kan användas för att standardisera, späda ut, lösa upp eller underlätta lagring av tillsatser, aromer, enzymer och näringsämnen. Till exempel kan en tillsats ingå som bärare i en arom eller för att förlänga hållbarheten på en färgberedning. Men det finns villkor att följa i sådana fall.
Vilka regler gäller? Vilka tillsatser som är tillåtna att använda i tillsatser, aromer, ...
Kontroll av tillsatser 2022-12-22
I många livsmedel som säljs ingår livsmedelstillsatser. De måste vara godkända för att få användas. Företagen ansvarar för att följa reglerna för tillsatser. Kontrollen i sin tur ska se till att företagen följer lagstiftningen. Här kan du läsa om hur du utför denna kontroll.
...äggande om kontroll För att användningen av tillsatser ska bli rätt och säker är det vik...
Gränskontroll av tillsatser 2021-06-08
Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.
Skyddsåtgärder för tillsatser i gränskontrollen Det finns skyddsåtgärder som rör import ...
Godkännande av tillsatser 2022-12-22
För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd av EU-kommissionen. Här kan du läsa om vilka villkor tillsatsen måste uppfylla för att bli godkänd, hur det går till att få en ny tillsats godkänd eller att få använda en tillsats som redan godkänts på fler eller andra sätt.
...s i livsmedel måste den först vara godkänd. Tillsatser godkänns av EU-kommissionen för a...
Krav på identitet och renhet för tillsatser 2022-01-19
När en tillsats blir godkänd inom EU tas det alltid fram en specifikation med krav som ska vara uppfyllda för att tillsatsen ska få användas i livsmedel. I specifikationen framgår bland annat tillsatsens ursprung och renhetskriterier. Här hittar du mer information om specifikationerna.
...dning (EG) nr 1333/2008. Det är viktigt att tillsatser som används i livsmedel uppfyller...
Ingredienser 2023-01-03
I ingrediensförteckningen ska ingredienserna anges i fallande storleksordning efter vikt vid framställningen. Men det finns undantag. Varje ingrediens ska anges på rätt sätt med sin specifika beteckning. Även tillsatser, aromer och enzymer är ingredienser som ska anges.
...dienserna. Det kan till exempel röra sig om tillsatser med samma funktion som tillsamman...
Särskilda ingredienser och processhjälpmedel 2022-12-22
Inom EU används uttrycket "Food improvement agents" som ett samlingsnamn för tillsatser, aromer och enzymer. Gemensamt för dessa ämnen är nämligen att de används för att förbättra livsmedel på ett eller annat sätt.
Tillsatser, aromer och enzymer ska genomgå en säkerhetsbedömning innan de blir tillåtna ...
Att räkna om från en tillsatsform till en annan 2022-03-25
Nedan hittar du information som gör det lättare att räkna ut maximihalter för de tillsatser som anges på särskilt sätt i lagstiftningen. Det handlar om när maximihalten anges i annan form än själva tillsatsen.
...behövs hjälp att räkna? De maximihalter för tillsatser som anges i del E, bilaga II, til...
I - Särskilda ingredienser och processhjälpmedel 2023-12-07
Det här lagstiftningsområdet omfattar livsmedelstillsatser, aromer, enzymer, berikning, vitaminer och mineralämnen.
...älpmedel, processhjälpmedel I01 - Livsmedelstillsatser Tillsatser är ämnen som tillförs ...
EU-förordning 231/2012 2024-01-24

Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

...ch nitrater (E 251 och E 252) som livsmedelstillsatser. Förordningen ändrar förordning (...
EU-förordning 234/2011 2022-11-22

Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

...igt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedels...
EG-förordning 1333/2008 2024-06-03

Livsmedelstillsatser

...n om EU-förordning 2024/374 Ändring rörande tillsatser i bilaga II - (EG) nr 1333/2008 f...
EG-förordning 1331/2008 2019-09-13

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

EU-förordning 257/2010 2022-11-22

Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

EU-förordning 2019/2090 2019-12-18

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser

Placering i livsmedelskategorier 2024-04-15
På den här sidan hittar du exempel på olika livsmedel och i vilken livsmedelskategori i bilaga II, del D i förordning (EG) nr 1333/2008 som de ska placeras.
...rna i denna kategori får även tillsättas de tillsatser som är tillåtna i motsvarande pro...
Överföringsprincipen 2022-03-29
Även om en tillsats inte är tillåten i ett visst sammansatt livsmedel så kan den i vissa fall, enligt överföringsprincipen, få förekomma där. Tillsatsen måste då vara tillåten i någon av ingredienserna i livsmedlet. Här kan du läsa mer om vad överföringsprincipen innebär.
...g där det finns listor på livsmedel i vilka tillsatser inte får förekomma genom tillämpn...
LIVSFS 2012:6 2023-06-02

Snus och tuggtobak

...tobakslagstiftningen. Bakgrund Reglerna rör tillsatser, aromer, nya ingredienser, märkni...
Information och märkning 2024-01-19
Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller och hur de ska användas.
...xempel på begrepp som inte får förkortas är tillsatsers kategorinamn. Se del C i bilaga ...
Säljande uttryck 2023-01-03
Säljande uttryck ger intrycket av att ett särskilt livsmedel har bättre kvalitet än andra. Sådana påståenden behöver förklaras för att de inte ska vilseleda konsumenten. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
...typer av livsmedel. Om uttrycket används om tillsatser krävs givetvis att tillsatsen ell...
Vilseledande beskrivningar 2023-01-03
På den här sidan hittar du exempel på livsmedelsinformation som kan vara vilseledande när den beskriver något annat än vad som är typiskt för livsmedlet. Du får även veta hur informationen ska vara för att inte riskera att vilseleda konsumenten.
...as med en bild. Om ett livsmedel innehåller tillsatser eller aromer som utvinns ur växte...
Obligatorisk information 2023-05-26
På den här sidan kan du läsa om vilka uppgifter som är obligatoriska att märka ut på färdigförpackade livsmedel. Alla uppgifter är inte obligatoriska för alla typer av livsmedel. Vilka undantag som finns hittar du också här.
...de betraktas som ingredienser. 2. Livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer enligt ”car...
Allergeninformation 2023-01-03
Det är extra viktigt att information om allergener är tydlig. Inom EU har vi kommit fram till ett antal ämnen eller produkter som alltid måste anges i ingrediensförteckningen. Det beror på att de flesta människor som är allergiska reagerar mot något eller några av dessa ämnen.
...kt Ett livsmedel innehåller bl.a. livsmedelstillsatser, bärare och processhjälpmedel utv...
Livsmedlets beteckning 2023-12-21
Alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med en beteckning som beskriver vad det är för slags livsmedel. Ta del av hur företaget ska komma fram till rätt beteckning. Läs också om vilka uppgifter som i vissa fall ska anges tillsammans med beteckningen.
...ndra ingredienser, exempelvis med livsmedelstillsatser eller livsmedelsenzymer, och som ...
Mängdangivelse 2023-01-03
Ibland behöver företagaren märka ut hur mycket av en viss ingrediens som ingår i ett livsmedel, en så kallad mängdangivelse. Det är exempelvis ett krav om namnet på ingrediensen nämns i livsmedlets beteckning och är av särskilt värde för konsumenten.
...av kött av en djurart och salt, kryddor och tillsatser, behöver inte mängden kött anges....
Näringsdeklaration 2023-05-26
Läs om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen är obligatorisk, i de flesta fall, men det finns några undantag.
...rid (salt) utan även till exempel livsmedelstillsatser som innehåller natrium. Exempel v...
Att informera frivilligt 2023-01-03
Företagen kan välja att informera om fler uppgifter än de som krävs för livsmedel som inte är färdigförpackade. Men då finns ändå bestämmelser som måste följas. Här kan du läsa om vad som gäller.
...rav på viss tilläggsmärkning. Hur livsmedelstillsatser ska anges i ingrediensförteckning...
Kontroll av information och märkning 2024-06-19
Konsumenter och företag i livsmedelskedjan är beroende av att informationen om livsmedlen är korrekt, tydlig, förståelig och läsbar. God redlighet är därför ett av livsmedelslagstiftningens syften.
...ediensförteckningen? Stämmer fetthalten? Är tillsatserna tillåtna? Stämmer angiven kött-...
Kosttillskott 2023-06-29
På den här sidan hittar du fakta om kosttillskott och den lagstiftning som styr vad kosttillskott är och hur de kan användas. Du hittar dessutom mer information på de underliggande sidorna.
...påståenden. Förordning (EU) nr 1333/2008 om tillsatser. Förordning (EU) nr 1169/2011 om ...
Märkning av kosttillskott 2023-12-12
Reglerna om hur ett kosttillskott ska märkas gäller utöver de allmänna märkningsreglerna, som berör alla livsmedel. Här hittar du märkningsreglerna för kosttillskott.
...IVSFS 2023:3. I ingrediensförteckningen ska tillsatser anges med ett kategorinamn följt ...
Risker med kosttillskott 2024-02-02
När du som inspektör bedömer om ett kosttillskott är en hälsorisk finns några faktorer du särskilt bör ta hänsyn till. Läs mer om riskerna och vad som är viktigt att tänka på här.
...ngsämnen kan även användas som teknologiska tillsatser. Några exempel är askorbinsyra (v...
Bedömning av fynd i kontrollen 2023-06-29
På den här sidan får du veta hur bedömningar av olika fynd i kontrollen kan göras. Beroende på fyndet finns det olika tillvägagångssätt och informationskällor att använda.
...Provtagning och analys i offentlig kontroll Tillsatser Kosttillskott kan innehålla livsm...
Kontroll av kemiska hälsorisker 2023-05-29
Ta del av vår information om grundläggande toxikologiska begrepp. Du får också veta vad som är speciellt vid kontroll av kemiska risker.
.... Förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser. Förordning (EG) nr 1334/2008 om ...
Några kemiska och allergena agens med gränsvärden 2023-06-28
Ta del av var du kan hitta gränsvärden för några olika agens.
...medel Förordning (EG) nr 1895/2005 Godkända tillsatser Förordning (EG) nr 1333/2008 vege...
Nitrat - provtagning 2023-05-29
På den här sidan hittar du fakta om nitrat, gränsvärden för nitrat och faktorer som har betydelse för nitrathalten i grönsaker.
...udsakligen från grönsaker, dricksvatten och tillsatser, där grönsaker generellt står för...
Åtgärder vid fynd av Listeria i livsmedel 2023-04-26
På den här sidan finns exempel på åtgärder som livsmedelsföretagaren och kontrollmyndigheten kan vidta vid fynd av Listeria monocytogenes i livsmedel.
... ändrats (till exempel pH, vattenaktivitet, tillsatser)? I vilket led i produktionen kan...
Studier enligt bilaga II 2023-04-26
På den här sidan finns information om hur studier för att undersöka att kriterierna uppfylls under en produkts hållbarhetstid kan gå till. Fokus ligger på studier av tillväxtmöjligheter av Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel för att bedöma vilken livsmedelskategori som produkten tillhör.
... det temperatur, pH och olika konserverande tillsatser. Eftersom en näringsbuljong inte ...
Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap 2023-12-07
Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.
...l Förordning (EU) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Förordning (EU) nr 692/2014 om re...
Checklista för kontroll av livsmedel som importerats 2023-08-29
Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.
... livsmedlet inte innehåller några otillåtna tillsatser i märkningen eller i medföljande ...
Genetiskt modifierade organismer - GMO 2021-06-09
På den här sidan hittar du fakta om genetiskt modifierade organismer, GMO, och de regler som styr vad GMO är, vad de får innehålla och hur de får marknadsföras och säljas.
...iftningen. Även livsmedelsingredienser, som tillsatser och aromer, omfattas. I avsnitten...
Aromer 2023-05-03
Aromer används i livsmedel för att ge eller förändra livsmedlens smak eller doft. Här kan du läsa om vilka typer av aromer som finns och vad som gäller när de används i livsmedel.
...igt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedels...
Sektionen - Produkt 2021-06-08
På den här sidan hittar du information om hur du fyller information om produkten, eventuell provtagning, produktens spårbarhet och de åtgärder som företaget eller ni som myndighet vidtagit.
...er)) sammansättning (composition) livsmedelstillsatser (food additives and flavourings) ...
Temperatur 2023-08-24
Temperatur är en viktig faktor för vissa livsmedel. Om temperaturberoende livsmedel förvaras eller hanteras vid fel temperaturer kan det orsaka kvalitetsförsämringar och i värsta fall kan bakterier växa till och orsaka sjukdom. Här får du veta mer om regler för olika temperaturberoende processer.
...n och form av myoglobin i köttet, livsmedelstillsatser, kontakt med nitrat eller nitrit,...
Var ska kvalitetskraven vara uppfyllda? 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om var kvalitetskraven för dricksvatten enligt 7 § SLVFS 2022:12 ska vara uppfyllda.
...tagningspunkten bör därför ligga efter alla tillsatser av beredningskemikalier och även ...
Tolkningar av paragrafer samt livsmedelsgrupper 2022-06-10
På denna sida finner du tolkningar av reglerna i LIVSFS 2005:9. Texten följer rubriker, paragrafer och bilagor med livsmedelsgrupperna i föreskrifterna. Läs alltid tolkningarna och föreskrifterna tillsammans så att du inte tappar information som behövs för att tillämpa lagstiftningen korrekt.
... under 36 månader. Sötningsmedel (livsmedelstillsatser). Godkända nya livsmedel med söta...
Nyckelhålet 2022-06-10
Nyckelhålet hjälper konsumenter att välja nyttiga livsmedel på ett enkelt sätt. Här får du veta mer om vad Nyckelhålsmärkningen innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att företagare ska få märka produkter med symbolen.
...g Förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Förordning (EG) nr 1334/2008 om a...