Till huvudinnehåll
Hittade 16 träffar som innehåller orden med taggen Mikrobiologiska kriterier
Filtrera på typ
Bedömning av företagens provtagningsfrekvens för ätfärdiga livsmedel 2023-04-26
Bedömning av lämpligt provtagningsintervall påverkas av tidigare analysresultat, förfaranden enligt HACCP och produktionsvolym. Producenter med stor produktion bör ta prov oftare än andra, då det innebär större risk om produkter med Listeria monocytogenes släpps ut på marknaden.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Kontroll av mikrobiologiska kriterier 2023-04-26
På den här sidan hittar du förslag på frågor som kan användas vid inspektion och revison av företagens efterlevnad av de mikrobiologiska kriterierna. Sidan innehåller också ett förslag på upplägg vid revision av mikrobiologiska kriterier.
Listeriaprovtagning av ätfärdiga livsmedel 2024-01-12
Företag som producerar livsmedel som kan utgöra en risk för Listeria monocytogenes, ska vidta åtgärder inom sin egen kontroll för att förebygga förekomst och tillväxt av bakterien. Här får du veta vad som gäller.
LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

Mikrobiologiska kriterier 2024-04-11
På den här sidan hittar du fakta om mikrobiologiska kriterier och vilka krav som ställs på företagens provtagning.
Nedsättning av fastställda provtagningsintervall 2023-04-26
På den här sidan hittar du vilka nedsättningar av fastställda provtagningsintervall som Livsmedelsverket som behörig myndighet har accepterat.
Processhygienkriterier campylobacter i slaktkyckling 2024-04-11
På den här sidan hittar du information om provtagning av campylobacter på slaktkroppar av slaktkyckling i enlighet med processhygienkriterium 2.1.9 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005.
Riskbaserad kontroll av Listeria i ätfärdiga livsmedel 2023-04-26
På den här sidan finns information om vid vilka livsmedelsföretag det är särskilt viktigt att kontrollera om det finns Listeria monocytogenes i livsmedlen.
Studier enligt bilaga II 2023-04-26
På den här sidan finns information om hur studier för att undersöka att kriterierna uppfylls under en produkts hållbarhetstid kan gå till. Fokus ligger på studier av tillväxtmöjligheter av Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel för att bedöma vilken livsmedelskategori som produkten tillhör.
Åtgärder för att förhindra kontaminering och tillväxt av Listeria 2023-04-26
På den här sidan finns exempel på olika åtgärder som livsmedelsföretag kan vidta för att förhindra kontaminering och tillväxt av Listeria monocytogenes.
Åtgärder vid fynd av Listeria i livsmedel 2023-04-26
På den här sidan finns exempel på åtgärder som livsmedelsföretagaren och kontrollmyndigheten kan vidta vid fynd av Listeria monocytogenes i livsmedel.
Åtgärder vid fynd av Listeria på utrustning och i lokaler 2023-04-26
På den här sidan finns exempel på åtgärder som livsmedelsföretagaren och kontrollmyndigheten kan vidta vid fynd av Listeria monocytogenes på utrustning och i lokaler.