Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Tillfällig stängning och återkallande av godkännande

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du fakta om och regler för tillfällig stängning och återkallande av godkännande. Du får också veta mer om avregistrering.

 

Tillfällig stängning

Vid bristande efterlevnad finns det möjlighet att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av ett företag under en lämplig tidsperiod. Se artikel 54 punkt 2 e) förordning (EG) nr 882/2004. Åtgärden måste vara proportionerlig mot den risk som konsumenterna kan utsättas för om livsmedlen släpps ut på marknaden. 

För verksamheter som endast är registrerade är tillfällig stängning den mest omfattande åtgärden . Återkallande av registrering räknas inte som en sanktion. 

Återkallande av godkännande

Ibland kan det vara motiverat att återkalla anläggningens godkännande. Anläggningens godkännande får återkallas tillfälligt eller permanent om det förekommer allvarliga brister eller om myndigheten vid upprepade tillfällen fått avbryta produktionen. Se artikel 31 punkt 2 e) och artikel 54 punkt 2 f) i förordning (EG) nr 882/2004. Enligt Livsmedelsverkets tolkning gäller tillfälligt upphävande samma åtgärd enligt dessa artiklar. 

I första hand ska tillfällig återkallelse/upphävande av godkännande användas för att komma till rätta med brister, förutsatt att bristerna går att åtgärda inom rimlig tid. Permanent återkallelse bör ske först om alla möjligheter att komma till rätta med bristerna är uttömda och livsmedels­hanteringen vid företaget inte säkerställer att hygieniskt säkra produkter släpps ut på marknaden så att konsumenternas hälsa därmed riskeras. 

Men även i de fall kontrollmyndigheten bedömer att det inte finns någon möjlighet att komma till rätta med bristande efterlevnad kan myndigheten överväga en permanent återkallelse. 

Det kan vara aktuellt om myndigheten vid sin kontroll konstaterar att förhållandena är så dåliga att det är uteslutet att verksamheten antingen ska få fortsätta med en viss typ av verksamhet eller fortsätta att bedrivas överhuvudtaget. 

Om godkännandet återkallas permanent är förhållandena ofta sådana att det är motiverat att förena återkallandet med ett förordnande om att beslutet gäller omedelbart. Det gäller även om återkallandet överklagas, enligt 33 § livsmedelslagen (2006:804). Verksamheten måste då upphöra omedelbart efter att företagaren underrättats om beslutet.   

Det är också möjligt att delvis återkalla godkännandet. Situationer där det kan bli aktuellt är till exempel: 

  • En butik som tagit bort utrymmet för den manuella hanteringen/disken och använder utrymmet för något annat ändamål, eller väsentlig ändring av verksamheten, inredningen och utrustningen.
  • Del av livsmedelslokal i en anläggning som av inte längre kan användas för livsmedelshantering hygieniska skäl, till exempel bageriutrymme i en restaurang.
  • Viss beredning som förenats med villkor i godkännandet och där villkoren inte följs. 

En återkallelse av ett godkännande räknas som en mycket omfattande åtgärd. I vissa fall kan ett temporärt förbud att bedriva livsmedelshantering tills bristerna har åtgärdats istället vara en tillräcklig åtgärd för att nå önskat resultat. Det vill säga att livsmedelsföretagaren driver sin verksamhet enligt med de regler som gäller. 

I ett fall har det ansetts att en permanent återkallelse av godkännandet varit en alltför omfattade åtgärd. Se exemplet här nedanför. När myndigheten överväger åtgärder som stängning och återkallelse är det mycket viktigt att endast vidta åtgärder som är proportionerliga. 

Exempel på rättsfall

Kammarrättens dom i Stockholm den 2006-02-02 i mål nummer 4331-05.

Fallet gällde en restauranglokal som skadats genom en brand. Kammarrätten ansåg det tillräckligt med ett temporärt förbud att bedriva livsmedelshantering. En permanent återkallelse av lokalgodkännandet var inte motiverad. 

Rättsfallet gäller den gamla livsmedelslagen (1971:511) och den gamla livsmedelsförordningen (1971:807) och innebär därmed ett lokalgodkännande. Men utgångspunkten bör vara densamma även med den lagstiftning som gäller nu.

Återkallelse på grund av att verksamheten upphört

Livsmedelslagstiftningen innehåller inte någon bestämmelse som gör det möjligt för myndigheten att på eget initiativ återkalla en anläggnings godkännande på grund av att anläggningen upphört med verksamheten. I sådana fall är det istället lämpligt att inhämta företagarens medgivande till att myndigheten återkallar godkännandet.

Återkallelse på grund av utebliven betalning av kontrollavgifter

En livsmedelsföretagare som inte betalar kontrollavgifterna innebär inte grund för att återkalla anläggningens godkännande. Det är inte någon bristande efterlevnad av reglerna i lagstiftningens mening. 

Avregistrering

De behöriga myndigheterna ska ha en aktuell förteckning över de livsmedelsföretagare som har registrerats. En avregistrering ska ske om förut­sättningarna för registreringen inte längre finns. Det kan till exempel vara fallet om en livsmedelsföretagare begär avregistrering, om tiden för en tidsbegränsad verksamhet löpt ut, om myndigheten konstaterat att verksamheten upphört eller om anläggningen ändrat inriktning så att den numera omfattas av krav på prövning av godkännande­t. 

En avregistrering bör inte betraktas som en åtgärd vid bristande efterlevnad utan som en åtgärd när de formella kraven inte längre är uppfyllda. Om ett registrerat företag inte följer livsmedelslagstiftningen kan till exempel ett förbud att släppa ut livsmedel på marknaden eller beslut om tillfällig stängning istället användas som en administrativ åtgärd. 

Beslut om avregistrering kan fattas med stöd av artikel 31, punkt 1 b) förordning (EG) nr 882/2004, 15 § livsmedelsförordningen eller 2 § LIVSFS 2005:21, det vill säga för att hålla myndighetens register aktuellt. Beslutet ska dokumenteras, i vart fall genom en tjänsteanteckning, och livsmedelsföretagaren ska underrättas om beslutet.