Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Parametrar för mikroorganismer

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om alla parametrar för mikroorganismer med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.

Allmänt om parametrar för mikroorganismer

Här listas de parametrar för mikroorganismer som tas upp i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12. Parametrarna för mikroorganismers gränsvärden utgör tillsammans med indikatorparametrar och parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen de kvalitetskrav som behöver uppfyllas för att dricksvattnet ska betraktas som hälsosamt och rent, se 6.2 § i LIVSFS 2022:12.

För de parametrar som har kommentarer i bilaga 1 så framgår kommentaren under parameterns respektive avsnitt tillsammans med allmän information och eventuella hälsoeffekter. Informationen är inte uttömmande. Du kan även finna viss information i WHO’s ”Guidelines for Drinking-water Quality”.

WHO:s Guidelines for drinking-water quality

Escherichia coli (E. coli)

Gränsvärde

Utgående dricksvatten: Påvisad, antal/100 ml

Dricksvatten hos användaren: Påvisad, antal/100 ml

Dricksvatten som tappas i flaskor eller behållare: Påvisad, antal/250 ml

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Hälsoeffekter

Förekomst av E. coli innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta E. coli är harmlösa tarmbakterier, men det finns sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga symptom. E. coli har oftast lägre motståndskraft mot desinfektion samt sämre överlevnad i omgivningen än exempelvis intestinala enterokocker.

Intestinala enterokocker

Gränsvärde

Utgående dricksvatten: Påvisad, antal/100 ml

Dricksvatten hos användaren: Påvisad, antal/100 ml

Dricksvatten som tappas i flaskor eller behållare: Påvisad, antal/250 ml

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Hälsoeffekter

Förekomst av enterokocker innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E. coli.

Somatiska kolifager

Kommentar

Om parametern påträffas i råvatten i koncentrationer > 50 PFU/100 ml bör den analyseras efter vissa steg i beredningsprocessen så att det går att fastställa log-reduktion genom befintliga barriärer och bedöma huruvida risken för att patogena virus inte elimineras är tillräckligt under kontroll.

Förekomst och indikation

Somatiska kolifager kan förekomma i råvatten vid fekal förorening från exempelvis avloppsutsläpp.

Hälsoeffekter

Förekomst av somatiska kolifager innebär ökad risk för vattenburen smitta.