Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Mikrobiologiska parametrar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om varje mikrobiologisk dricksvattenparameter med ett gränsvärde i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.

Tabellen visar gränsvärden vid olika provtagningspunkter enligt bilaga 2 till SLVFS 2001:30. Parametrarna kommer i bokstavsordning. Vissa mikrobiologiska parametrar saknar gränsvärde för tjänligt med anmärkning eller otjänligt, det markeras med - i tabellen. 

Via länkarna i tabellen nås mer information om den aktuella mikrobiologiska dricksvattenparametern.

Mikrobiologisk parameter

Provtagnings-punkt 

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

Aktinomyceter

Dricksvatten hos användaren

100/100 ml

-

Clostridium perfringens

Dricksvatten hos användaren

Påvisad i 100 ml

-

Clostridium perfringens

Förpackat dricksvatten

Påvisad i 250 ml

-

Escherichia coli (E. coli)

Utgående dricksvatten

-

Påvisad i 100 ml

Escherichia coli (E. coli)

Dricksvatten hos användaren

-

Påvisad i 100 ml

Escherichia coli (E. coli)

Förpackat dricksvatten

-

Påvisad i 250 ml

Intestinala enterokocker

Utgående dricksvatten

-

Påvisad i 100 ml

Intestinala enterokocker

Dricksvatten hos användaren

-

Påvisad i 100 ml

Intestinala enterokocker

Förpackat dricksvatten

-

Påvisad i 250 ml

Koliforma bakterier

Utgående dricksvatten

Påvisad i 100 ml

10/100 ml

Koliforma bakterier

Dricksvatten hos användaren

Påvisad i 100 ml

10/100 ml

Koliforma bakterier

Förpackat dricksvatten

Påvisad i 250 ml

10/250 ml

Långsamväxande bakterier

Dricksvatten hos användaren

5000/ml

-

Mikrosvamp

Dricksvatten hos användaren

100/100 ml

-

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Utgående desinfekterat dricksvatten

10/ml

-

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Dricksvatten hos användaren

100/ml

-

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Förpackat dricksvatten

-

100/ml

Odlingsbara mikroorganismer vid 36°C

Förpackat dricksvatten

-

20/ml

Pseudomonas aeruginosa

Förpackat dricksvatten

-

Påvisad i 250 ml

Aktinomyceter

Förekomst och indikation

Aktinomyceter kan tillväxa lokalt till höga halter i brunnskonstruktioner, hydropressar, filter och filtermassor och i distributionsanläggningar. Tillväxten kan stimuleras av olika naturmaterial och ämnen, till exempel trä, gummi, lindrev och mineralolja. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter aktinomyceter.

Effekter

Aktinomyceter kan ge lukt och smak.

Ytterligare information

Det finns inga vetenskapliga belägg för att aktinomyceter i dricksvatten orsakar överkänslighetsreaktioner eller mag/tarmbesvär.

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Kommentar

Gränsvärdet för utgående dricksvatten ska tillämpas på desinfekterat dricksvatten. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas.

Förekomst och indikation

Parametern indikerar sådan påverkan från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. På utgående desinfekterat dricksvatten fungerar parametern som en kontroll av att desinfektionen fungerar. Onormalt höga halter kan indikera att desinfektionen inte fungerar effektivt. Hos användaren och på förpackat dricksvatten fungerar parametern som ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet. Onormalt höga halter kan indikera läckage, korskoppling, nedsmutsning av anslutningar eller liknande.

Effekter

Förekomst av onormalt höga halter kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

I parametern ingår framför allt olika bakterier. Även mikrosvamp och aktinomyceter ingår i den mån de kan upptäckas i analysen, men de utgör normalt bara en liten del av mikrofloran.

Odlingsbara mikroorganismer vid 36°C

Förekomst och indikation

Parametern indikerar att det förpackade dricksvattnet innehåller mikroorganismer som normalt inte förekommer i ett opåverkat vatten. Föroreningen kan ha sitt ursprung i råvattnet eller i förpackningsprocessen.

Effekter

Halter över gränsvärdet kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Långsamväxande bakterier

Förekomst och indikation

Parametern indikerar mikrobiologisk tillväxt i vattenverk och distributionsanläggning.

Effekter

Avsnittet om distribution utreder närmare möjliga effekter av mikrobiologisk tillväxt i vattenverk och distributionsanläggning.

Motverka mikrobiologisk tillväxt i distributionsanläggningen

Ytterligare information

I parametern ingår olika bakterier som har förmåga att etablera sig och tillväxa i vattenverk och distributionsanläggning.

Clostridium perfringens

Kommentar

Gränsvärdet ska tillämpas på antalet Clostridium perfringens inbegripet sporer.

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Effekter

Förekomst av C. perfringens kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

Analysen omfattar vegetativa celler och sporer. Halterna av C. perfringens i gödsel och avlopp är lägre än de av E. coli, men sporer av C. perfringens överlever längre i vatten och har större motståndskraft mot desinfektion än andra fekala indikatorbakterier. Därför kan C. perfringens förekomma i råvatten och dricksvatten i frånvaro av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Samtidigt anses C. perfringens vara den bakteriella indikator som bäst motsvarar motståndskraftiga sjukdomsframkallande mikroorganismers uppförande i råvatten och vid passage genom vattenverkets beredningssteg. C. perfringens kan orsaka mag/tarmbesvär, men infektionsdosen är mycket högre än de halter som kan förväntas förekomma i dricksvatten.

Escherichia coli (E. coli)

Gränsvärden vid olika provtagningspunkter enligt bilaga 2 till SLVFS 2001:30.

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Effekter

Förekomst av E. coli innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta E. coli är harmlösa tarmbakterier, men det finns sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga symptom. E. coli har oftast lägre motståndskraft mot desinfektion samt sämre överlevnad i omgivningen än exempelvis intestinala enterokocker.

Intestinala enterokocker

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Effekter

Förekomst av enterokocker innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E. coli.

Koliforma bakterier

Förekomst och indikation

Parametern indikerar i första hand ytvattenpåverkan, men en fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel, kan inte uteslutas.

Effekter

Förekomst av koliforma bakterier kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Mikrosvamp

Förekomst och indikation

Mikrosvamp kan växa till lokalt till höga halter i brunnskonstruktioner, filter och filtermassor och i distributionsanläggningar. Tillväxten kan stimuleras av olika naturmaterial och ämnen, till exempel trä, gummi, lindrev och mineralolja. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter mikrosvamp.

Effekter

Mikrosvamp kan ge lukt och smak. Jästsvamp kan orsaka igensättning. Höga halter (över 1000/100 ml) av vissa mögelsvampar, framför allt av släktet Philophora, har i sällsynta fall gett överkänslighetsreaktioner på huden (eksem, klåda och utslag) vid dusch och bad.

Ytterligare information

Gränsvärdet avser summan av jäst- och mögelsvamp. Jäst och mögel bör särskiljas i analyssvaret. De tekniska och estetiska effekterna av mögelsvamp är relativt väl belagda och gränsvärdena bygger på erfarenheter från svenska undersökningar. 

De misstankar om hälsomässiga effekter som finns bygger på en svagare faktagrund och berör inte vattnet som dryck. Bevisade problem är sällsynta och förekomst av mikrosvamp i dricksvattnet har i flera fall skapat obefogad oro. Det finns inga vetenskapliga belägg för att mögelsvamp i dricksvatten orsakar mag/tarmbesvär.

Pseudomonas aeruginosa

Förekomst och indikation

Pseudomonas aeruginosa är en bakterie som kan tillväxa och bilda biofilm i förpackat dricksvatten. Den kan ge infektioner hos individer med försvagad motståndskraft.