Hittade 37 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Utredning av utbrott
Filtrera på typ
1. Starta en utredning
I detta avsnitt får du tips inför den första kontakten med anmälaren samt hjälp att avgöra om en utredning ska startas.
2. Kommunicera och samråd
Detta avsnitt poängterar hur viktig kommunikationen är för att lyckas med en utbrottsutredning. Här finns listat vem du behöver kontakta i olika lägen och vart du kan vända dig för stöd.
3. Ta fram en eller flera hypoteser
I detta avsnitt får du hjälp att komma fram till hypoteser om smittämnet och smittväg, samt exempel på hur de kan formuleras.
4. Skicka personer på provtagning
I detta avsnitt beskrivs vad du och andra behöver göra för att få användbara provresultat från människor som har symtom och/eller arbetar med livsmedel.
5. Inspektera och ta prov på livsmedel
Detta avsnitt ger dig användbara tips och råd inför en inspektion på ett livsmedelsföretag, till exempel hur du som livsmedelsinspektör går till väga när du tar prov på livsmedel och vilka olika frågor du behöver ta ställning till vid inspektionen.
6. Undanröj smittkällan
I detta avsnitt kan du läsa om vad du som livsmedelsinspektör kan göra för att stoppa smittan, och vilka krav du kan ställa på livsmedelsföretaget.
7. Dra slutsatser och avsluta utredningen
I detta avsnitt kan du som livsmedelsinspektör alternativt du som arbetar på smittskyddsenheten läsa om hur du sätter punkt för utredningsarbetet, vid små respektive stora utbrott.
8. Rapportera
Detta avsnitt ger dig som livsmedelsinspektör förståelse för vikten av att rapportera in utbrottsutredningen till Livsmedelsverket, och att det även ibland kan vara bra att skriva en sammanfattande redogörelsen.
Checklista
Här kan du pricka av moment allteftersom du har utfört dem.
Debitering vid utredning av matförgiftning
Här får du en kort orientering om vem som står för kostnaderna vid en utbrottsutredning, samt vad som kan vara rimligt att ta betalt för.
Dricksvattenburen smitta
Här beskrivs mer i detalj vad som specifikt gäller vid en dricksvattenutredning. Att utreda en dricksvattenburen smitta liknar till stor del en utredning där mat misstänks vara smittkällan, det finns dock några stora skillnader.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EG-förordning 882/2004

Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

Frågor i samband med inspektion
Här ges förslag på kontrollområden som kan vara intressanta vid en inspektion i samband med en utbrottsutredning
Förkortningar
Här är de vanligast förekommande förkortningarna i handboken listade
Handbok för utredning av utbrott
Denna handbok ger råd och kunskaper som kan bidra till att mer effektivt stoppa smittspridning och bidra till en säkrare livsmedelshantering. Den kan också bidra till att utredningar av matförgiftningar sker på ett mer likartat sätt i landet.
Intervjufrågor vid matförgiftning
Här finns frågor som kan användas av både smittskyddsenheten och den kommunala kontrollmyndigheten, frågor som bör ställas samt frågor som kan ställas beroende på det aktuella situationen.
Kontaktuppgifter vid utbrott
På denna sida finns kontaktuppgifter till myndigheter som ofta berörs i utbrottsutredningar
Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud och följesedlar
På denna sida finns kontaktuppgifter till laboratorier som kan anlitas vid utbrottsutredningar.
LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2005:7

Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott

Livsmedelsverkets analys- och laboratorietjänster
I detta avsnitt finns information om Livsmedelsverkets stöd vid utbrott samt analys- och laboratorietjänster
Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott
I det här avsnittet beskrivs utförligt vilket ansvar och uppdrag myndigheter och övriga aktörer har vid ett utbrott samt vilket stöd de kan ge.
Norovirus
Calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan, kan delas in i två grupper, noro- och sapovirus. Norovirus är den vanligaste och presenteras mycket kort här.
Några speciella typer av matförgiftning
Detta avsnitt tar upp mycket kortfattat om specialfall, där matförgiftningen orsakas av exempelvis allergener, histamin eller giftsvamp.
Ordlista
Ett urval vanligt förekommande ord i handboken som behövde förklaras
Pressmeddelande och intervju i media
Här får du tips inför intervjuer i media samt hur ett pressmeddelande kan utformas.
SFS 2006:1166

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SLVFS 2001:30

Dricksvatten

Smittspårningspliktiga sjukdomar
Nedan finns förtecknat ett urval av anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar, de som anges vara livsmedels- och/eller dricksvattenburna sjukdomar med fall i Sverige smittade inom eller utom landet.
Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet
Ta hjälp av tabellerna nedan ”Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet” om du inte vet vilket smittämnet är.
Utbrottsutredning - hur går det till?
Utbrottsutredningen består av åtta moment. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa i stort sett parallellt.
Utvidgad utredning
I det här avsnittet beskrivs det stöd som ni på de kommunala kontrollmyndigheterna och smittskyddsenheterna kan få från centrala myndigheter i samband med större utbrott. Du får även tips om verktyg för att bearbeta större mängder data.
Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (5)AAC (6)Administrativa krav (24)Akrylamid (5)Algtoxin (4)Alkohol (35)Allergener (8)Analys (18)Animaliska biprodukter (28)Animaliska livsmedel (46)Aromatiserat vin (4)Aromer (16)Avgift (7)Barnmat (11)Bekämpningsmedel (7)Berikning (12)Bestrålning (4)Cesium (6)Cider (3)Dioxiner/PCB (9)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (9)Dricksvatten (51)e-handel (9)Ekologiska livsmedel (13)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (285)Export (13)Finansiering (6)Fisk & fiskeriprodukter (36)Fjäderfä (21)Fläskkött (6)Fri från (3)Frilevande vilt (12)Främmande ämnen (19)Får och getter (11)Gelatin (3)Giftiga metaller (6)Glycidylfettsyraestrar (1)GMO (17)Godkännande (36)Groddar (9)Grundförutsättningar (13)Gränskontroll (29)Gränsvärden (14)HACCP (33)Handel inom EU (12)Handelsnormer (15)Hardjur (10)Hjälp (8)Honung (8)Huvudkontor (7)Hägnat vilt (11)Hälsopåståenden (64)Häst (8)Import (117)Information och märkning (48)Inspektion (4)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (25)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (17)Kollagen (4)Kontrollmetodik (3)Kosttillskott (22)Krav på egenkontroll (4)Källvatten (15)Köttberedning (4)Köttprodukter (6)Lagstiftning (358)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedelshygien (21)Läkemedelsrester (13)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (14)Matsvinn (4)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mjölk och mjölkprodukter (16)Mobila verksamheter (31)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (13)Musslor (14)Mykotoxiner (7)Myndighetsrapportering (29)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (9)Myndighetsrapportering 2019 (10)Myndighetsrapportering 2020 (9)Myndighetsutövning (8)Nationella regler LIVSFS (55)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (16)Nitrat (6)Nya livsmedel (8)Nyckelhålet (21)Näringspåståenden (25)Nötkreatur (12)Nötkött (11)Offentlig kontroll (29)Olivolja (4)PAH (5)Primärproduktion (11)Provtagning (34)RASFF (22)Registrering (20)Ren (10)Restsubstans (18)Revision (4)Revision av kontrollmyndigheter (7)Riskklassning (15)Salmonella (11)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (23)Skyddsåtgärd (13)Slakt (23)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (6)Socker (2)Specialmärkning (65)Speciella medicinska ändamål (14)Specificerat riskmaterial - SRM (5)Sprit (5)Spår av (1)Spårbarhet (19)Styckning (8)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (11)Tamsvin (10)Temperatur (7)Tillsatser (25)Transport (8)Trikiner (6)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (9)Ursprungsmärkning nötkött (4)Utbildning (4)Utredning av utbrott (37)Varustandarder (14)Vegetabilier (13)Verksamhetsstyrning (18)Veterinärintyg (11)Vilt (2)Vin (24)Åtgärder vid bristande efterlevnad (33)Ägg & äggprodukter (17)