Till huvudinnehåll
Hittade 35 träffar som innehåller orden med taggen Utredning av utbrott
Filtrera på typ
1. Starta en utredning
I detta avsnitt får du tips inför den första kontakten med anmälaren samt hjälp att avgöra om en utredning ska startas.
2. Kommunicera och samråd
Detta avsnitt poängterar hur viktig kommunikationen är för att lyckas med en utbrottsutredning. Här finns listat vem du behöver kontakta i olika lägen och vart du kan vända dig för stöd.
3. Ta fram en eller flera hypoteser
I detta avsnitt får du hjälp att komma fram till hypoteser om smittämnet och smittväg, samt exempel på hur de kan formuleras.
4. Skicka personer på provtagning
I detta avsnitt beskrivs vad du och andra behöver göra för att få användbara provresultat från människor som har symtom och/eller arbetar med livsmedel.
5. Inspektera och ta prov på livsmedel
Detta avsnitt ger dig användbara tips och råd inför en inspektion på ett livsmedelsföretag, till exempel hur du som livsmedelsinspektör går till väga när du tar prov på livsmedel och vilka olika frågor du behöver ta ställning till vid inspektionen.
6. Undanröj smittkällan
I detta avsnitt kan du läsa om vad du som livsmedelsinspektör kan göra för att stoppa smittan, och vilka krav du kan ställa på livsmedelsföretaget.
7. Dra slutsatser och avsluta utredningen
I detta avsnitt kan du som livsmedelsinspektör alternativt du som arbetar på smittskyddsenheten läsa om hur du sätter punkt för utredningsarbetet, vid små respektive stora utbrott.
8. Rapportera
Detta avsnitt ger dig som livsmedelsinspektör förståelse för vikten av att rapportera in utbrottsutredningen till Livsmedelsverket, och att det även ibland kan vara bra att skriva en sammanfattande redogörelse.
Checklista
Här kan du pricka av moment allteftersom du har utfört dem.
Dricksvattenburen smitta
Att utreda en dricksvattenburen smitta liknar till stor del en utredning där mat misstänks vara smittkällan. Men det finns några stora skillnader. Vad som särskilt gäller för dricksvatten får du veta nedan.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-förordning 2017/625

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

Frågor i samband med inspektion
Vilka kontrollområden som kan vara intressanta vid en inspektion i samband med en utbrottsutredning beror bland annat på vilket eller vilka livsmedel det gäller.
Förkortningar
Vad betyder egentligen alla förkortningarna i handboken? Du hittar dem enkelt och snabbt i sammanställningen här nedanför.
Handbok för utredning av utbrott
Denna handbok ger råd och kunskaper som kan bidra till att mer effektivt stoppa smittspridning och bidra till en säkrare livsmedelshantering. Den kan också bidra till att utredningar av matförgiftningar sker på ett mer likartat sätt i landet.
Intervjufrågor vid matförgiftning
Vid matförgiftning finns både frågor som alltid bör ställas och andra frågor som är bra att få svar på. Både för smittskyddsenheten och den kommunala kontrollmyndigheten. Nedan följer en lathund med frågorna som ger svaren.
Kontaktuppgifter vid utbrott
På denna sida finns kontaktuppgifter till myndigheter som ofta berörs i utbrottsutredningar
Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud och följesedlar
På denna sida finns kontaktuppgifter till laboratorier som kan anlitas vid utbrottsutredningar.
LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2005:7

Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott
I det här avsnittet beskrivs utförligt vilket ansvar och uppdrag myndigheter och övriga aktörer har vid ett utbrott samt vilket stöd de kan ge.
Norovirus
Calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan, kan delas in i två grupper, noro- och sapovirus. Norovirus är den vanligaste och presenteras mycket kort här.
Några speciella typer av matförgiftning
Detta avsnitt tar upp mycket kortfattat om specialfall, där matförgiftningen orsakas av exempelvis allergener, histamin eller giftsvamp.
Ordlista
Ett urval vanligt förekommande ord i handboken som behövde förklaras
Pressmeddelande och intervju i media
Dags att skriva ett pressmeddelande eller ge en intervju? Då är det bra att vara väl förberedd. Här finner du råd som kan hjälpa dig att få ett professionellt resultat.
SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SFS 2021:176

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Smittspårningspliktiga sjukdomar
Nedan finns en sammanställning av de anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar som anges vara livsmedels- och/eller dricksvattenburna och där det förekommer fall i Sverige som smittats inom landet eller utomlands.
Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet
Ta hjälp av tabellerna nedan ”Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet” om du inte vet vilket smittämnet är.
Utbrottsutredning - hur går det till?
Utbrottsutredningen består av åtta moment. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa i stort sett parallellt.
Utvidgad utredning
I det här avsnittet beskrivs det stöd som ni på de kommunala kontrollmyndigheterna och smittskyddsenheterna kan få från centrala myndigheter i samband med större utbrott. Du får även tips om verktyg för att bearbeta större mängder data.