Till huvudinnehåll
Hittade 16 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Fisk & fiskeriprodukter
Filtrera på typ
EG-beslut 2007/642 2019-08-12

Nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel

EG-förordning 1005/2008 2019-08-12

Om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999

EG-förordning 1536/92 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2074/2005 2020-05-15

Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/2004 och 854/2004

EG-förordning 2136/89 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

EG-förordning 2406/96 2019-10-29

Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 1379/2013 2019-08-27

Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

EU-förordning 2019/627 2024-02-05

Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

EU-förordning 2022/1428 2022-08-31

Om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för kontroll av högfluorerade ämnen i vissa livsmedel

EU-förordning 931/2011 2019-08-16

Spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2014:22 2024-05-20

Vissa fiskarter från Östersjön

SFS 2011:1494 2023-06-08

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SLVFS 2001:37 2019-07-01

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.