Till huvudinnehåll
Hittade 19 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Provtagning
Filtrera på typ
EG-förordning 1688/2005

Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1882/2006

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrithalten i livsmedel

EG-förordning 2073/2005

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 333/2007

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel

EU-beslut 2013/652

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier

EU-beslut 2013/653

Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014

EU-förordning 2015/1375

Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

EU-förordning 2017/625

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

EU-förordning 2022/1428

Om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för kontroll av högfluorerade ämnen i vissa livsmedel

EU-förordning 2023/2782

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten mykotoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 401/2006

EU-förordning 2023/2783

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten växttoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EU) 2015/705

EU-förordning 2023/915

Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006

LIVSFS 2003:45

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

SFS 2006:806

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

SLVFS 1998:8

Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur