Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Nedan finns förtecknat ett urval av anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar, de som anges vara livsmedels- och/eller dricksvattenburna sjukdomar med fall i Sverige smittade inom eller utom landet.

Livsmedels- ochdrickvattenburna sjukdomar med fall i Sverige

Folkhälsomyndigheten har förtecknat de smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) är anmälningspliktiga. Ett urval av dessa är listade nedan. Det gäller de som i Folkhälsomyndighetens index över smittsamma sjukdomar anges som livsmedels- och/eller drickvattenburna sjukdomar med fall i Sverige, det vill säga fall som smittats inom eller utom landet. De är samtliga även smittspårningspliktiga, se Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10). För en fullständig lista samt information om de enskilda sjukdomarna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

 

 

Anmälnings-pliktig

Smittspårnings-
pliktig

Allmän-
farlig

1

Botulism

X

X

 

2

Brucellos

X

X

 

3

Campylobacter-infektion

X

X

X

4

Cryptosporidium-infektion

X

X

 

5

Echinokock-infektion

X

X

 

6

Entamoeba histolyticainf.

X

X

 

7

Ehec-infektion

X

X

X

8

Giardia-infektion

X

X

X

9

Hepatit A

X

X

X

10

Hepatit E

X

X

X

11

Kolera

X

X

X

12

Listeria-infektion

X

X

 

13

Paratyfoid feber

X

X

X

14

Salmonella-infektion

X

X

X

15

Shigella-infektion

X

X

X

16

Trikinos

X

X

 

17

Tyfoidfeber

X

X

X

18

Vibrioinfektion exkl. kolera

X

X

 

19

Yersinia-infektion

X

X

 

Anmälningspliktiga sjukdomar

Det innebär att varje misstänkt eller konstaterat fall snarast måste anmälas av behandlande läkare till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Se 2 kap. 5 § smittskyddslagen.

Observera att det finns ett antal livsmedels- eller drickvattensburna smittämnen/agens med fall eller utbrott i Sverige som inte är anmälningspliktiga, till exempel stafylokockenterotoxin, Bacillus cereus toxin och Clostridium perfringens toxin samt toxoplasma och norovirus, liksom sapo- och rotavirus. 

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Den enskilde patienten är skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter till sin läkare om hur han eller hon kan ha blivit smittad och om vilka andra som kan ha utsatts för smitta. Se 3 kap. 4 § smittskyddslagen. 

 Allmänfarliga sjukdomar

Dessa är livshotande, innebär långvarig sjukdom och svårt lidande eller är på annat sätt allvarliga. Se betecknas som allmänförliga sjukdomar och för att hindra smittspridning får varje patient av sin läkare individuellt utformande förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följe reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i förvaltningsrätten. Se 5 kap. 2 § smittskyddslagen.

Sidans taggar
Lagstiftning