Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Fördjupning om lagstiftningen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På denna sida får du veta vilka regler som är särskilt viktiga för företag att följa vid export och när det gäller kontroll av livsmedel vid export.

 

Förordning (EG) nr 178/2002

Regler som ska uppfyllas vid export av livsmedel från EU till länder utanför EU kan hittas i artikel 12 i denna förordning.

Förordning (EG) nr 852/2004

Reglerna i följande artiklar i denna förordning ska uppfyllas vid export:

Artikel 3 - Allmän skyldighet

Artikel 4 - Allmänna och särskilda hygienkrav

Artikel 5 - Faroanalys och kritiska styrpunkter

Artikel 6 - Offentlig kontroll, registrering och godkännande

Förordning (EG) 2017/625

Regler som omfattar export kan hittas bland annat i:

Artikel 87 - om officiella intyg

Artikel 88 - om undertecknande och utfärdande av officiella intyg

Artikel 89 - om garantier för officiella intygs tillförlitlighet

Artikel 90 - om genomförandebefogenheter med avseende på officiella intyg

Artikel 133 - om användning av Imsoc i fall där djur och varor är föremål för viss offentlig kontroll

Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

Här hittar du bestämmelser om exempelvis behöriga myndighetens uppgifter i exporten, om exportintyg och om avgifter.

Avgifter för offentlig kontroll av anläggningar som ligger under kommunal kontroll beslutas av den kommunala nämnden i den berörda kommunen med stöd av 5§ förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

I denna föreskrift hittar du bland annat bestämmelser för om avgifter som rör viss del av exporten.

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgift för exportgodkännande (LIVSFS 2010:10)

Representanter för vissa länder kommer till Sverige för att inspektera och godkänna anläggningar som vill exportera till dem. I dessa fall ansvarar Livsmedelsverket för att organisera och samordna inspektionsbesöken från dessa länder. Inspektioner som avser att godkänna enskilda anläggningar för export till ett tredje land finansieras via avgifter. Kostnaderna delas lika av de företag som direkt berörs av inspektionen. Dessa föreskrifter utgör den juridiska grunden för att Livsmedelsverket ska kunna ta ut en avgift för anläggningsinspektioner.