Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utredning, åtgärder och information

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information för dricksvatten enligt 15 - 18 §§ SLVFS 2001:30.

Utredning

Verksamhetsutövaren ska göra orsaksutredningar och riskbedömningar i följande fall. Se 15 § SLVFS 2001:30.

  • När analysresultaten visar att gränsvärdena i bilaga 2 avsnitt A och B till SLVFS 2001:30 inte är uppfyllda, oberoende av om de potentiella effekterna är hälsomässiga, tekniska eller estetiska.
  • När parametervärdena i bilaga 2 avsnitt C till SLVFS 2001:30 för radioaktivitet överskrids.

När andra omständigheter pekar på att dricksvattnet av någon anledning kan utgöra en hälsorisk ska orsaken till det omedelbart utredas. Finns minsta misstanke om att dricksvattnet kan utgöra en hälsorisk innebär det alltså att orsaken ska utredas. Exempel kan vara allvarliga problem med beredningen i vattenverket, vissa klagomål eller när rapporter om sjuka konsumenter tyder på att dricksvattnet kan vara orsaken till vattenburen smitta.

Åtgärder

Om det finns avvikelser från värdena i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 eller om dricksvattnet på annat sätt bedöms utgöra en hälsorisk ska det åtgärdas. Se 16 § SLVFS 2001:30. Den skyldigheten gäller för producenter av dricksvatten eller för den som tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning eller tankar.

Om omedelbara åtgärder behöver genomföras för att skydda människors hälsa ska verksamhetsutövaren genast informera kontrollmyndigheten. Se 16 a § SLVFS 2001:30.

Skulle orsaksutredningen visa att problemet beror på fastighetsinstallationen eller underhållet av denna ska verksamhetsutövaren informera fastighetsägaren och kontrollmyndigheten om detta. Se 16 b § SLVFS 2001:30. Ansvaret att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet i fastighetsinstallationen övergår då istället till fastighetsägaren.

Information

När verksamhetsutövaren bedömer att det av hälsomässiga skäl inte går att använda dricksvattnet som vanligt är denne skyldig att omedelbart informera och lämna råd till konsumenterna. Se 17 § SLVFS 2001:30. Vid avvikelser från gränsvärdet för indikativ dos kan verksamhetsutövaren och kontrollmyndigheten vid behov samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten om råd till konsumenterna.

Tillräckliga och aktuella uppgifter om dricksvattnets kvalitet ska hållas tillgängliga för konsumenterna. Se 18 § SLVFS 2001:30.