Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utföra kontroll

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här och följande sidor har vi samlat vägledning som på olika sätt är kopplad till att utföra livsmedelskontroll.

Om lagstiftningen

På alla sidor om att utföra kontroll finns relevant lagstiftning samlad i spalten till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika föreskrifterna och förordningarna. Den lagstiftning som bland annat styr området är: 

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
 • Förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter
 • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
 • Livsmedelslagen(2006:804)
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)
 • Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
 • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

 

Regler under andra myndigheters områden är bland annat:

 • Förvaltningslag (2017:900)
 • Skadeståndslag (1972:207)

Alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan har samma mål men olika uppdrag

Lagstiftning, nationella mål och prioriteringar styr kontrollen. Kontrollen ska vara ändamålsenlig, likvärdig och rättssäker. Den ska också vara riskbaserad, genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt för att den ska vara verkningsfull. Det framgår av förordning EU 2017/625. För att åstadkomma det har kontrollmyndigheterna olika uppdrag och uppgifter.

Myndigheterna i livsmedelskedjan

Kontrollmyndigheternas uppdrag och uppgifter

Kontroll i olika led av livsmedelskedjan

När livsmedelsföretagen ska riskklassas, kontrolleras och följas upp kan det ske på lite olika sätt beroende på var i livsmedelskedjan verksamheten sker. Gemensamt är att kontrollen ska vara riskbaserad.

På sidorna nedan finns vägledning om olika steg och moment som är kopplade till att utföra kontroll av livsmedelsföretag i primärproduktionen och ledet efter primärproduktion.

Kontrollen av slakt, vilthantering och styckning har en egen sida med vägledning.

Kontroll av slakt, vilthantering och styckning