Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Särskild kontroll vid särskilda bestämmelser från importland

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du mer information om särskild kontroll vid en anläggning som exporterar eller som vill godkännas för export av livsmedel till ett land utanför EU som ställt krav på särskild kontroll från svenska myndigheter med anledning av deras importbestämmelser.

Bakgrund

Vissa länder utanför EU kan ställa krav till svenska myndigheter att en livsmedelsanläggning som vill exportera livsmedel till landet ska kontrolleras mot en särskild del av deras importbestämmelser. Efter ansökan från livsmedelsanläggningen kan den behöriga myndigheten ställa företagaren under särskild kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet (1 § i Förordning SFS 2011:1060).

Särskild kontroll vid nyansökan

Anläggning ansöker för särskild kontroll via ansökningsblankett LIVS 331 till Livsmedelsverket. Ansökan kan endast ske för de marknader där Livsmedelsverket implementerat särskild kontroll. Anläggningen förväntas se till att anläggningen och exportprodukter uppfyller importlandets regler.

Ansökningsblankett LIVS 331

Undantag: Anläggningar som vill exportera modersmjölksersättning till Kina måste först utvärderas och godkännas av Kinas tullmyndighet innan ansökan om särskild kontroll kan göras.  

 1. Exportgruppen kontaktar och informerar berörd chef/kontrollpersonal för anläggningen om att särskild kontroll ska utföras på anläggningen.
 2. Kontrollpersonalen planerar och utför särskild kontroll med hjälp av checklista för särskild kontroll. Kontrollen dokumenteras i checklistan för respektive produkt och land och resultatet av kontrollen sammanfattas i en kontrollrapport. Både checklistan och kontrollrapporten diarieförs i ärendet. Om importlandet önskar få tillgång till kontrollrapporten så kan den översättas till engelska eller annat språk vilket bekostas av företaget.
 3. Kontrollpersonalen informerar exportgruppen om anläggningen bedömts uppfylla de särskilda reglerna.
 4. Exportgruppen skickar en ansökan om exportgodkännande av anläggningen till det aktuella importlandets myndighet.
 5. Importlandet skickar bekräftelse om att anläggningen är godkänt och i förekommande fall också listad för export.
 6. Exportgruppen informerar berörd anläggning och kontrollpersonal.
 7. För export till EaEU utfärdar kontrollpersonalen beslut ”Beslut om kontroll med anledning av export av livsmedel till länder som ställer särskilda krav” och "Beslut att officiella intyg får utfärdas vid export av livsmedel". Detta beslut ska också fattas för produkter som omfattas av pre-exportcertifikat EaEU.

Observera att det slutliga avgörandet ligger hos importlandet. Exporten kan påbörjas först när importlandet har bekräftat att anläggningen är godkänd och listad vid deras myndighet. Bekräftelse kan ske genom att anläggningen publiceras på importlandets hemsida, och/ eller genom officiellt svar från importlandets myndighet.

Särskild kontroll av redan godkända anläggningar

Kontrollpersonalen planerar och utför kontrollen i samråd med berört företag. 

Kontrollen dokumenteras i checklistan för respektive produkt och land, och en kontrollrapport skapas. Både checklistan och kontrollrapporten diarieförs. Om importlandet begär att få tillgång till kontrollrapporten ansvarar företaget för översättningen och tillhörande kostnader. En rapport skickas till Kina av exportgruppen årligen över de avvikelser som påträffats i den särskilda kontrollen av modersmjölksersättning.

Avvikelser efter kontrollen

Om kontrollen sker utan avvikelser diarieförs checklistan och kontrollrapporten och ärendet avslutas. Om avvikelser påträffas så bedömer kontrollpersonalen om avvikelserna påverkar exporten. Om avvikelserna inte påverkar exporten så sker uppföljning på samma sätt som vanlig kontroll mot EU-lagstiftning. Avvikelser som kan bedömas INTE påverka exporten är brister av tillfälligt karaktär som inte påverkar varken livsmedelshygien eller livsmedelssäkerhet.

Vissa avvikelser bedöms påverka exporten, exempelvis:

 • Provtagning, analys och gränsvärde
 • Krav som finns i exportintyg
 • Återkommande eller kvarstående avvikelser
 • Om företaget vägrar uppfylla övriga grundläggande krav för exporten

Vid avvikelser som bedöms påverka exporten till EaEU utfärdar kontrollpersonalen beslutet "Återkallande av beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel" för anläggningen. Exporten upphört tillfälligt.

Efter uppföljande kontroll utan avvikelser utfärdar kontrollpersonalen åter "Beslut att officiella intyg får utfärdas vid export av livsmedel". Exporten kan återupptas.

Undantag från EaEUs provtagningsregler

Efter ansökan till Livsmedelsverket kan en anläggning medges undantag från provtagningsreglerna för EaEU. De anläggningar som inte kan exportera sina produkter till Ryssland på grund av importrestriktioner har möjlighet att ansöka för detta. Provtagningskraven ska uppfyllas om anläggningen exporterar till de övriga EaEU-länderna. Det beror på att reglerna är gemensamma för alla EaEU-medlemsländer. Därför kan inte en anläggning som är undantagen från provtagningsreglerna exportera till ett EaEU land men anläggningen har möjlighet att finnas kvar på listan vid den ryska myndigheten.

LIVS_423_Begäran om undantag från EaEUs provtagningsregler 20210114

Signerad ansökan skickas av företaget till kontrollpersonalen på anläggningen. Efter ansökan utfärdar kontrollpersonal vid Livsmedelsverket beslutet ”Återkallande av beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel” för anläggningen för att markera att exporten av berörda varor till EaEU inte får ske.

Anläggning med undantag från provtagningsreglerna förväntas ändå uppfylla nedan:

 1. Anläggningen måste uppfylla EaEU:s övriga bestämmelser för att kunna behålla sitt exportgodkännande och stå kvar på den ryska listan för godkänd anläggning.
 2. Livsmedelsverket gör en särskild kontroll av anläggningen regelbundet för att verifiera att reglerna uppfylls.

Om anläggningen vill återuppta exporten till EaEU ska företaget utföra provtagningen samt meddela kontrollpersonalen på Livsmedelsverket, som efter särskild kontroll fattar beslutet "Beslut att utfärda officiella intyg vid export av livsmedel". Därefter kan exporten påbörjas.