EG-förordning 2406/1996

Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

Mer information

 På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Lagstiftning