Till huvudinnehåll
Hittade 51 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Dricksvatten
Filtrera på typ
Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 2 b § SLVFS 2001:30 som gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
Allmänna regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om allmänna regler för lokaler enligt 2 b § punkt 1 SLVFS 2001:30.
Bedömning, rapportering och sammanställning av resultat
På den här sidan hittar du information om hur analysresultat av dricksvatten ska bedömas och rapporteras enligt 14 § SLVFS 2001:30. Du finner också information om sammanställning och utvärdering av dricksvattenkvaliteten enligt 14 a §.
Beredning
På den här sidan hittar du en introduktion till vilka krav som ställs på beredning av dricksvatten enligt 3 § SLVFS 2001:30.
Beskrivning och driftinstruktioner
På den här sidan hittar du information om vilka krav som ställs på beskrivning och driftinstruktioner vid vattenverket enligt 4 § SLVFS 2001:30.
Desinfektionsbiprodukter
På den här sidan hittar du information om desinfektionsbiprodukter vid beredning av dricksvatten enligt 3 § SLVFS 2001:30.
Distribution
På den här sidan hittar du information om distribution av dricksvatten enligt 3 och 6 §§ SLVFS 2001:30.
Dricksvatten
Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. Du hittar också information om de definitioner för dricksvatten som finns i 1 § SLVFS 2001:30 och 3 § LIVSFS 2008:13.
Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om hur HACCP-principerna kan tillämpas på dricksvattenanläggningar enligt 2 c § SLVFS 2001:30.
Föreskrivna regelbundna undersökningar
På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 9 § SLVFS 2001:30.
Hur ska analyserna genomföras?
På den här sidan hittar du information om hur analyser av dricksvatten ska genomföras och krav på analysmetoder enligt 13 b § SLVFS 2001:30.
Hur ska regelbundna undersökningar utföras?
På den här sidan hittar du information om på vilket sätt regelbundna undersökningar av dricksvatten ska utföras enligt 13-13 a §§ SLVFS 2001:30.
Information
På den här sidan hittar du information om när och hur verksamhetsutövaren ska informera och ge råd till konsumenter om dricksvatten enligt 17 - 18 §§ SLVFS 2001:30.
Kemiska och radioaktiva parametrar
På den här sidan hittar du information om varje kemisk och radioaktiv dricksvattenparameter med ett gräns- eller parametervärde i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
Kontroll av att kvalitetskraven är uppfyllda
På den här sidan hittar du information om hur kontrollmyndigheter kan kontrollera att kvalitetskraven i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 uppfylls vid dricksvattenanläggningar.
Kontrollplanering - Dricksvatten
Denna plan gäller för dricksvattenanläggningar som nyttjas av livsmedelsföretag med egen vattentäkt.
Kvalitetskrav
På den här sidan hittar du information om de kvalitetskrav som finns för dricksvatten enligt 7 § SLVFS 2001:30.
Larm
På den här sidan hittar du information om föreskrivna larm vid vattenverk enligt 4 § SLVFS 2001:30.
Livsmedelsavfall - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 2 b § punkt 5 SLVFS 2001:30.
Livsmedelsprodukter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsprodukter enligt 2 b § punkt 8 SLVFS 2001:30.
Mikrobiologiska parametrar
På den här sidan hittar du information om varje mikrobiologisk dricksvattenparameter med ett gränsvärde i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
På den här sidan hittar du information om mikrobiologiska säkerhetsbarriärer vid produktion av dricksvatten enligt 3 § SLVFS 2001:30.
N - Dricksvattenanläggningar
Det här lagstiftningsområdet omfattar kontroll som utförs vid dricksvattenanläggningar.
När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas?
Här får du veta när reglerna om dricksvatten ska tillämpas på anläggningar som producerar eller tillhandahåller dricksvatten enligt 2 § SLVFS 2001:30. Du hittar även information om förpackat dricksvatten enligt 19 § samt undantag från reglerna enligt 20 § SLVFS 2001:30.
Operativa mål och stödmaterial för 2020-2022
De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från effektmål inom fyra fokusområden - säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i livsmedelskedjan.
Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 1 - Mikrobiologiska risker i dricksvatten
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 2 - Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten
Ta del av stödmaterial till operativt mål 2 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 2 - Säkerhet vid vattenverk och reservoarer
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 2 - säkerhet vid vattenverk och reservoarer. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 3 - Skötsel och underhåll av reservoarer
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 3 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Personlig hygien - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 2 b § punkt 7 SLVFS 2001:30.
Processkemikalier och materialval
Ta del av information om regler för materialval och processkemikalier vid beredning och distribution av dricksvatten enligt 5 § SLVFS 2001:30.
Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen
På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
Råvatten
Nedan hittar du information om råvatten enligt 3 § SLVFS 2001:30.
Särskilda regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 2 b § punkt 2 SLVFS 2001:30.
Transporter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 2 b § punkt 3 SLVFS 2001:30.
Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk
På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 13 § andra stycket SLVFS 2001:30.
Undersökningar
På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.
Upprätta och fastställa undersökningsprogram och faroanalys
På den här sidan hittar du information om att upprätta undersökningsprogram och fastställa undersökningsprogram och faroanalys för dricksvattenanläggningar enligt 9-12 a §§ SLVFS 2001:30.
Utbildning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 2 b § punkt 9 SLVFS 2001:30.
Utredning
På den här sidan hittar du information om när orsaksutredningar och riskbedömningar för dricksvatten ska göras enligt 15 § SLVFS 2001:30.
Utredning, åtgärder och information
På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information för dricksvatten enligt 15 - 18 §§ SLVFS 2001:30.
Utrustning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utrustning enligt 2 b § punkt 4 SLVFS 2001:30.
Utvidgning eller minskning av parametrar och undersökningsfrekvens
På den här sidan hittar du information om när och hur antalet parametrar och undersökningsfrekvensen ska utvidgas och får minskas enligt 10 § SLVFS 2001:30.
Var ska kvalitetskraven vara uppfyllda?
På den här sidan hittar du information om var kvalitetskraven för dricksvatten enligt 8 § SLVFS 2001:30 ska vara uppfyllda.
Vattenförsörjning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 2 b § punkt 6 SLVFS 2001:30.
Viktiga begrepp inom området dricksvatten
På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
Åtgärder
Nedan får du information om åtgärder vid kvalitetsproblem med dricksvattnet enligt 16 § SLVFS 2001:30. Du hittar också uppgifter om när kontrollmyndighet och fastighetsägare ska informeras enligt 16 a – 16 b §§ SLVFS 2001:30.
Åtgärder för att förebygga skadeverkningar
På den här sidan hittar du information om förebyggande åtgärder mot skadeverkningar på dricksvattenanläggningar enligt 4-6 §§ LIVSFS 2008:13.
Åtgärder för att upptäcka och avhjälpa skadeverkningar
På den här sidan hittar du information om hur man kan upptäcka och avhjälpa sabotage och skadeverkningar vid dricksvattensanläggningar enligt 7 § LIVSFS 2008:13.