Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

A - Administrativa krav

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet omfattar godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter, samt godkännande och anmälan för vissa livsmedel.

A01 - Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

Livsmedelsföretagaren ska underrätta kontrollmyndigheten om de anläggningar som företagaren ansvarar för och de verksamheter som bedrivs där, så att de kan registreras. Även när betydande ändringar sker i verksamheten ska myndigheten underrättas. Se artikel 6 till förordning (EG) nr 852/2004.

Det samma gäller för anläggningar som enligt förordning (EG) nr 853/2004 ska godkännas. Om myndigheten inte har underrättats innebär det bristande efterlevnad eller avvikelse.

Vid anläggningar som är godkända ska myndigheten se över godkännandet av anläggningen när den genomför offentlig kontroll. Se artikel 148 punkt 5 i förordning (EU) 2017/625. Även vid registrerade anläggningar bör kontrollmyndigheten undersöka om de verksamheter som bedrivs vid anläggningen överensstämmer med de verksamheter som myndigheten underrättats om och som har registrerats.

Registrering och godkännande

A04 - Aktörer inom produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter som ska inneha certifikat

De flesta aktörer som omfattas av krav på anmälan till Livsmedelsverket behöver även inneha certifikat från ett kontrollorgan för att få släppa ut ekologiska produkter eller produkter under omställning på marknaden. Se artikel 35.2 i förordning (EU) 2018/848.

För mer information om vilka verksamheter som ska inneha ett certifikat respektive är undantagna från kravet på att inneha certifikat, se länk nedan.

Kontroll av ifall en verksamhet är certifierad för ekologisk produktion och innehar certifikat rapporteras här. Även kontroll av ifall en verksamhet, som inte innehar ett certifikat, är berättigad till att vara undantagen från krav på certifiering rapporteras här

Kontroll av ifall verksamheten är berättigad till att vara undantagen från krav på anmälan rapporteras under A12 - Anmälan till Livsmedelsverket om produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter.

Krav på certifiering

A05 - Godkännande av naturligt mineralvatten

Vad som är ”naturligt mineralvatten" respektive ”källvatten” definieras i LIVSFS 2003:45. Det krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan vattnet kan börja säljas som naturligt mineralvatten. Källvatten omfattas inte av krav på godkännande. Se även

Lagstiftningsområde F – Varustandarder.

Godkännande av naturligt mineralvatten

A06 - Godkännande av genetiskt modifierade organismer, GMO

Kraven för godkännande och övervakning av genetiskt modifierade livsmedel och foder finns i förordning (EG) nr 1829/2003. På EU:s webbplats finns en lista över godkända genetiskt modifierade råvaror som får användas till livsmedel och foder.

EU-kommissionens lista över GMO godkända för livsmedel (engelska)

Om ett livsmedel som är eller innehåller GMO som inte är godkänt släpps ut på marknaden innebär det bristande efterlevnad av kravet på godkännande av GMO.

Genetiskt modifierade organismer – GMO

A07 - Anmälningskrav för vissa livsmedel för särskilda grupper

Livsmedelsföretagare som släpper ut nedanstående livsmedel på marknaden i Sverige ska anmäla detta till Livsmedelsverket:

  • Livsmedel för speciella medicinska ändamål 
  • Modersmjölksersättning
  • Tillskottsnäring som innehåller andra ämnen än dem som förtecknas i bilaga II i förordning (EU) 2016/127 . Sedan 22 feb 2022 ska också tillskottsnäring som framställts av hydrolyserade proteiner anmälas.
  • Komplett kostersättning för viktkontroll. Anmälningskravet gäller sedan 27 oktober 2022 och omfattar all komplett kostersättning för viktkontroll, både så kallade LCD (Low Calory Diet) och VLCD (Very Low Calory Diet). Vissa undantag finns.

Se LIVSFS 2022:4.

Se även

Lagstiftningsområde G - Livsmedel för särskilda grupper.

Livsmedel för särskilda grupper – FSG

A11 - Anmälan om fri från

Uppgifter på färdigförpackade livsmedel att de är fria från ett sådant ämne eller sådan produkt som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 ska anmälas till Livsmedelsverket. Detta framgår av 14-16 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Färdigförpackade "fri från"-livsmedel ska anmälas

A12 - Anmälan till Livsmedelsverket om produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter

Aktörer som producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, som importerar sådana produkter från ett tredje land eller exporterar sådana produkter till ett tredje land eller som släpper ut sådana produkter på marknaden, ska anmäla sådan verksamhet till Livsmedelsverket innan de släpper ut produkter på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning. Se artikel 34.1 i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Har företaget inte anmält sig, när de borde gjort det, ska kontrollmyndigheten omedelbart underrätta Livsmedelsverket se 12 §, LIVSFS 2021:12.  Livsmedelsverket prövar frågan och kan fatta beslut om sanktionsavgift för företaget.

Kontroll av ifall en verksamhet är anmäld till Livsmedelsverket rapporteras här. Även kontroll av ifall en verksamhet, som inte är anmäld, är berättigad till att vara undantagen från krav på anmälan rapporteras här.

Kontroll av certifiering och certifikat gällande ekologisk produktion rapporteras under A04.

Kontroll på detaljhandel som är undantagna krav på anmälan och/eller certifiering rapporteras under H14 – ekologisk marknadskontroll i detaljhandeln.

H14 – ekologisk marknadskontroll i detaljhandeln

För mer information om vilka verksamheter som behöver vara anmälda respektive är undantagna från kravet på anmälan, se länk nedan.

Krav på anmälan till Livsmedelsverket

A99 - Övriga krav