Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

C - Etiologisk indelning

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Den här sammanställningen ger dig som officiell veterinär eller officiell assistent stöd för att fatta rätt beslut om kött när det gäller specifika förändringar uppdelade efter etiologi.

Sammanställningens uppbyggnad

I tabellerna anges den sjukliga förändringen eller andra förändringar tillsammans med en kod, ett beslut samt ett lagstöd. Notera att under tabellerna kan det förekomma kommentarer som ska beaktas.

Kod
I kolumnen kod anges en siffra, - eller *.

 • Siffra (01/02, 03/04 och så vidare enligt kodförteckningen) eller -:
  I kolumnen Kod anges den eller de koder som ska registreras om den aktuella förändringen påvisas. Saknas specifik kod för förändringen anges detta med –. Vilka förändringar som har och inte har specifika koder framgår av kodförteckningen. Observera att i fall där specifik kod saknas, kan kod 51/52 användas för att kommunicera med företaget/OV om rensning, utvidgad besiktning och eventuellt totalt otjänligförklarande. Hur kommunikation vid respektive anläggning ska ske ska dock överenskommas lokalt. Vid beslut om TO eller LO > 10 kg ska ett skriftligt beslut skrivas i enlighet med Livsmedelsverkets interna instruktioner samt överenskommelse med branschen. Eftersom systemet kräver att en kod registreras går det bra att använda kod 51/52 för detta ändamål om specifik kod saknas.

  Kodförteckningen

 • *
  När allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett totalt otjänligförklarande anges en asterisk * i kodkolumnen. Det betyder att flera koder kan vara aktuella och endast den som är relevant i det specifika fallet ska registreras, till exempel 45 för abnorm lukt eller 47 för utmärgling/höggradig avmagring. Om djuret samtidigt uppvisar andra förändringar registreras dessa under aktuell jämn kod.

Beslut

I kolumnen beslut anges någon av dessa förkortningar

 • TO - Totalt otjänligförklarande 
 • LO - Lokalt otjänligförklarande
 • GK - Godkännande 
 • GV - Godkännande med villkor 

Lagstöd

I kolumnen lagstöd framgår lagstödet för respektive beslut i form av en hänvisning till aktuell punkt a)-u) i artikel 45 i förordning 2019/627. I fall där allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett otjänligförklarande kan flera punkter vara aktuella beroende på vilken typ av allmän påverkan som föreligger. Flera punkter är då angivna i kolumnen. Endast den punkt som är relevant i det specifika fallet ska dock användas som lagstöd. I vissa fall finns lagstöd på annan plats än i angivet kapitel. Detta framgår då av text under tabellen.

Parasitära sjukdomar

Trikinos

Kod

Beslut

Lagstöd

Trikinos

09

TO

u)
e)
h)

Ska verifieras. Anmälningspliktig enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. . Lagstöd för TO finns även i artikel 31.2 i förordning (EU) 2019/627. Upptagen på OIE: s lista.

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Cysticercus bovis

Kod

Beslut

Lagstöd

Allmän förekomst

Avser påvisande av ett eller flera färska eller för­kalkade dynt vid flertal insnitt i muskulaturen i olika delar av kroppen.

11 TO h)

Lokal förekomst

Gäller om livsmedelsföretagaren inte avser tjänliggöra köttet enligt informationen nedan.

11 TO h)

Lokal förekomst

Om livsmedels­företagaren avser tjän­liggöra köttet ska de vävnader i vilka dynt påvisats otjänligförklaras (LO) och resterande delar av slaktkropp och slaktbiprodukter godkännas med villkor (GV) att de muskulära delar som ska användas till livsmedel ska frysas vid minst minus 10°C i minst 10 dagar.

Lagstöd för GV finns i artikel 30.2  i förordning (EU) 2019/627. 

Hanteringen vid frysbehandling grundar sig på EFSAs bedömning 

Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on the suitability and details of freezing methods to allow human consumption of meat infected with Trichinella or Cysticercus - EFSA

12

LO
GV

h)

Cysticerkos i tvärstrimmig muskulatur hos nötkreatur. Bandmask hos människa (Taenia saginata). Alla fynd av cystor eller förkalkade härdar i hjärt- tugg- eller skelettmuskulatur eller i diafragma eller tunga ska provtas och skickas till SVA för verifiering. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Diagnosticerande laboratorium ansvarar för att anmäla till Jordbruksverket.

Cysticerkus cellulosae

Kod

Beslut

Lagstöd

 

11

TO

e)
h)

Cysticerkos i tvärstrimmig muskulatur hos svin. Bandmask hos människa (Taenia solium). Ska verifieras. Anmälnings­pliktig enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Upptagen på OIE: s lista. 

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Cysticerkus ovis

Kod

Beslut

Lagstöd

Allmän förekomst

Avser påvisande av ett eller flera färska eller för­kalkade dynt vid flertal insnitt i muskulaturen i olika delar av kroppen.

11

TO

h)

Lokal förekomst

11

TO

h)
o)

Cysticerkos i tvärstrimmig muskulatur hos får och get. Bandmask hos hund (Taenia ovis). Verifieras vid tveksamhet.

Cysticerkus tenuicollis

Kod

Beslut

Lagstöd

 

LO

h)
o)

Långhalsat dynt subperitonealt (oftast på leverns yta) hos får, get, nötkreatur och svin. Ger bandmask hos hund (Taenia hydatigena). Vid tveksamhet ska verifiering alltid ske för att utesluta Echinokockos.

Echinokockos

Kod

Beslut

Lagstöd

 

14

LO

h)
e)

Ska alltid verifieras. Anmälningspliktig enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Upptagen på OIE: s lista.

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Stora leverflundran
(Fasciola hepatica)

Kod

Beslut

Lagstöd

 

80

LO

h)
o)

Morfologi:

 • Grå-bruna, platta, flundreformade.
 • Juvenila: 2-10 mm
 • Adulta: 20-30 mm

Registrering vid slakt:

 • Kod 80: Vid påvisande av parasiten.
 • Kod 84: Vid parasitära skador i levervävnad och gallgångar utan påvisande av parasiten.
 • Kod 88: Vid gallgångsförändringar utan påvisande av parasiten.

Lilla leverflundran (Dicrocoelium dendriticum)

Kod

Beslut

Lagstöd

 

82

LO

h)

Morfologi:

 • Halvgenomskinliga, avlånga (lansettformade)
 • Adulta: 5-15 mm

Registrering vid slakt: 

 • Kod 82: Vid påvisande av parasiten.
 • Kod 88: Vid gallgångsförändringar utan påvisande av parasiten.

Lungmask

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut pneumoni med allmän påverkan

*
74

TO

o)
p)

Akut pneumoni utan allmän påverkan

74

LO

o)

Kronisk pneumoni med allmän påverkan

*
74

TO

o)
p)

Kronisk pneumoni utan allmän påverkan

74

LO

o)

Parasitära granulom i lever 

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbara och rensbara

84

LO

h)

”White spots” hos svin och eosinofila granulom hos andra slaktdjur.

Parafilarios

Kod

Beslut

Lagstöd

 

54

LO

h)

Observera att denna diagnos för tama hov- och klövdjur endast är relevant för nötkreatur (och häst). Parafilaria förkommer hos häst, men finns i dagsläget bara i Östeuropa.

Onkocerkos

Kod

Beslut

Lagstöd

 

16

LO

h)

Observera att denna diagnos för tama hov- och klövdjur endast är relevant för nötkreatur (ev. får) och häst.

Bakteriella sjukdomar

Salmonellos
Salmonellakonta­mination

Kod

Beslut

Lagstöd

 

01

TO

f)
t)
g)

Påvisande av salmonella i organ, lymfknutor eller på kött vid provtagning i samband med slakt och besiktning. Åtgärder vid påvisande av salmonella i samband med provtagning inom det nationella kontrollprogrammet hanteras i separat instruktion.

Anmälningsplikt enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Rapporteringsskyldighet föreligger vid all slakt från spärrad besättning.

Lagstöd för TO vid salmonellos finns i f) om infektionen medfört septikemi och i t) i övriga fall. Lagstöd för TO vid salmonellakontamination finns i 30 b § LIVSFS 2005:20 och 22 § livsmedelslagen. Vid påvisad salmonella kan företaget välja att släppa ut köttet på marknaden till en köttproduktanläggning för värmebehandling. 

Rödsjuka (E. rusiopathie)

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut rödsjuka med erytem

Om akut rödsjuka med erytem uppmärksammas vid besiktning före slakt ska djuret avvisas från slakt och därmed inte bli föremål för köttbedömning.

17

TO

f)
t)

Kronisk rödsjuka med erytem

Äldre kvarstående erytem som inte upptäcks vid be­siktningen före slakt kan komma fram efter skåll­ning.

18

LO

o)

Tuberkulos (Mykobakterium bovis och tuberculosis)

Kod

Beslut

Lagstöd

Generaliserad

03

TO

u)
e)
f)

Begränsad till lymfknutor i ett organ eller en del av slaktkroppen

04

LO

se nedan

Ska verifieras. Anmälnings­plikt enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Upptagen på OIE: s lista.

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Lagstöd för otjänligförklarande finns även i artikel 33.2 i förordning (EU) 2019/627.

Mykobakterios (Mykobakterium avium, svin)

Kod

Beslut

Lagstöd

Generaliserad

05

TO

f)

Primärkomplex (käk-/kröslymfknutor och/eller lever)

06

LO

o)

Provtagning i samband med Mycobacterium avium för övervakning av tuberkulos:

 • Suggor och galtar med generaliserade förändringar ska provtas.
 • Grupp med slaktsvin där flera djur har generaliserade förändringar, ett djur ska provtas.

Prov ska tas från djur med tydliga förändringar. Kostnaden för denna provtagning står Jordbruksverket för. Skriv in i anamnesen ett av alternativen ovan och kryssa i att Jordbruksverket är mottagaren av fakturan.

Beslut om kött fattas utifrån den makroskopiska bilden. Finns det tveksamheter kring diagnosen ur livsmedelsperspektiv och provtagningen därmed inte sker i övervakningssyfte av tuberkulos ska Livsmedelsverket stå för kostnaden.

Instruktionen om provtagning är en överenskommelse mellan Livsmedelsverket, SVA och Jordbruksverket. 

Paratuberkulos (Mykobakterium para­tuberculosis)

Kod

Beslut

Lagstöd

 

51

TO

e)

Ska verifieras genom analys av färsk och fixerad vävnad från ileocecallymfknutan och ileum. Se även B - Lokala förändringar - Kronisk ileit.

Kronisk ileit

Anmälnings­plikt enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24.

Upptagen på OIE: s lista.

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Aktinos

Kod

Beslut

Lagstöd

Med septikemi

19

TO

f)

Utan septikemi

-

LO

o)

Med allmän påverkan 

*

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

-

LO

o)

Aktinosförändringar i lungor och mag-tarmkanal ska inte betraktas som septikemi utan är resultatet av att var från munhålan aspirerats respektive svalts. Aktinosförändringar i andra organ (framför allt juvret) indikerar däremot att infektionen har spridits och ska föranleda TO om förändringarna är akuta.

Om kod behövs för att t.ex. kommunicera med livsmedelsföretaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Prionsjukdomar

Bovin spongiform encephalopati (BSE)

Kod

Beslut

Lagstöd

 

51

TO

e)

Vid positivt BSE-prov anmälningsplikt enligt 4 § och bilagan till SJVFS 2012:24. Kropp och organ hanteras som SRM i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Om kod krävs för att skriva beslut om kött registreras kod 51.

Upptagen på OIE: s lista.

Sjukdomar upptagna på OIEs lista

Sjukdomar upptagna på OIE: s lista

Sjukdomar upptagna på OIE:s lista

Kod

Beslut

Lagstöd

OIE:s lista över sjukdomar - World organisation for animal health - OIE

 

TO

e)

För tuberkulos kan dock LO vara aktuellt i vissa fall. 

Turberkulos