Till huvudinnehåll

EG-förordning 1334/2008

Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt dir. 2000/13/EG.

Övergångsbestämmelser/ikraftträdandebestämmelser

Se artikel 30. 

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/692

Kommissionens förordning (EU) 2016/692 av den 4 maj 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen

När träder förordningen i kraft?

25 maj 2016

Vilka berörs av förordningen?

Livsmedelsföretag som tillverkar eller använder aromämnen samt myndigheter som utför kontroll av berörda anläggningar eller produkter.

Bakgrund

I unionsförteckningen över godkända aromämnen anger fotnoter att vissa aromämnen är under utvärdering. Efsa har nu slutfört utvärderingen av sju aromämnen, och slutsatsen är att dessa är säkra. Fotnoterna stryks därmed.