Till huvudinnehåll
Hittade 15 träffar som innehåller orden med taggen Kemiska hälsorisker
Filtrera på typ
EG-förordning 124/2009 2019-08-13

Fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av oundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för

EG-förordning 1333/2008 2024-02-23

Livsmedelstillsatser

EG-förordning 1334/2008 2024-01-22

Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt dir. 2000/13/EG.

EG-förordning 1895/2005 2023-08-10

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 396/2005 2024-02-16

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 2016/52 2019-08-30

Om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90

EU-förordning 2017/880 2019-09-04

Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag för ett annat djurslag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009

EU-förordning 2018/213 2019-09-05

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2018/470 2019-09-09

Om detaljerade bestämmelser om det MRL-värde som ska beaktas för kontrollsyfte när det gäller livsmedel som härrör från djur som har behandlats i EU i enlighet med artikel 11 i direktiv 2001/82/EG

EU-förordning 37/2010 2024-03-27

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

Kontroll av kemiska hälsorisker 2023-05-29
Ta del av vår information om grundläggande toxikologiska begrepp. Du får också veta vad som är speciellt vid kontroll av kemiska risker.
LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel

Några kemiska och allergena agens med gränsvärden 2023-06-28
Ta del av var du kan hitta gränsvärden för några olika agens.
Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten 2023-05-02
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.