Till huvudinnehåll
Hittade 11 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Primärproduktion
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 1306/2013 2022-11-22

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 486/2008

EU-förordning 809/2014 2019-08-28

Regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor

EU-förordning 834/2014 2019-08-28

Tillämpningsföreskrifter för den gemensamma ramen för övervakning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken

LIVSFS 2003:10 2019-07-01

Honung

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

Regler om foder i primärproduktionen 2023-01-11

För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen

SFS 2006:814 2021-03-22

Förordningen om foder och animaliska biprodukter