Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Alkoholhaltiga drycker

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du övergripande fakta om alkoholhaltiga drycker. Här finns bland annat information om de regler du behöver ta hänsyn till och vem som har ansvar för vad.

 

Om lagstiftningen

På alla sidor om alkoholhaltiga drycker finns relevant livsmedelslagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar alkoholhaltiga drycker är främst: 

Vin:

 • Förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn
 • Förordning (EG) nr 436/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn
 • Förordning (EG) nr 606/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter
 • Förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Förordning (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91
 • Förordning (EU) 2019/33 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:48) om vinframställning 

Sprit:

 • Förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89
 • Förordning (EU) nr 716/2013 om tillämpningsbestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker
 • Förordning (EU) 2019/787 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

Cider:

 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider 

Du behöver också ta hänsyn till andra generella regler, bland annat:

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Livsmedelslagen (2006:804)
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande
 • Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1993:20) om identifikationsmärkning av livsmedelspartier 

Annan viktig lagstiftning

I kontrollen av alkoholhaltiga drycker behöver du också ta hänsyn till andra regler. Regler under andra myndigheters områden är bland annat: 

 • Alkohollag (2010:1622) om tillverkning, handel, marknadsföring, tillsyn mm
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om tillverkning av alkoholhaltiga drycker
 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt
 • Tullag (2000:1281)
 • Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2017:1) om färdigförpackade varor 

Livsmedelsverket har tagit fram information riktad till livsmedelsföretagare som sammanfattar lagstiftningen kring alkoholhaltiga drycker. Den är uppdaterad med nya EU-regler om märkning av vin och aromatiserade vinprodukter. Kommissionen har också tagit fram frågor och svar om de nya märkningsreglerna, liksom om de nya reglerna om avalkoholiserat vin.

Alkoholhaltiga drycker - tillverkning och märkning

Kommissionens Frågor och svar om märkning av vin

Kommissionens Frågor och svar om avalkoholiserat vin

Vad är alkoholhaltiga drycker?

Några exempel på alkoholhaltiga drycker är spritdrycker, vin, fruktvin, öl, cider, ”alkoläsk” och blanddrycker.

Spritdryck är alkoholhaltig dryck över 15 vol%, se definition i förordning 110/2008.

Vem får tillverka alkoholhaltiga drycker?

Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast tillverkas av den som har godkänts som upplagshavare för tillverkning eller bearbetning av sådana drycker enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller som är skattebefriad förbrukare enligt samma lag. Ovanstående gäller inte för tillverkning i hemmet för eget behov. Se 2 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622). 

Sprit och spritdrycker får endast tillverkas av den som har godkänts som upplagshavare för sådana varor enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller som är skattebefriad förbrukare enligt samma lag. Se 2 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Sprit och spritdrycker får inte tillverkas i hemmet för eget behov. 

Vem kontrollerar alkoholhaltiga drycker?

Verksamheter som tillverkar, lagrar eller bedriver handel med alkoholhaltiga drycker ska vara registrerade hos behörig kontrollmyndighet. Se LIVSFS 2022:8. 

Fördelning av kontrollansvaret framgår av 23 § livsmedelsförordningen (2006:813).

Vilken myndighet som har kontrollansvaret för olika typer av verksamheter framgår av tabellen nedan.

Verksamhet

Kontrollmyndighet

Tillverkning av spritdrycker

Tillverkning = Kryddning, blandning, destillering, mognadslagring, tappning.

Livsmedelsverket

Tillverkning av vin från vindruvor (OBS även under 15 vol%)

Livsmedelsverket

Tillverkning av aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (OBS även under 15 vol%)

Livsmedelsverket

Tillverkning av vin från frukt/bär

Kommunen

Tillverkning av öl/cider/övriga alkoholhaltiga drycker. Även drycker med en alkoholhalt över 15 % som inte är en spritdryck (exempelvis mjöd)

Kommunen

Tillverkning av jordbruksalkohol

Kommunen

Lagring av vin- och spritdrycker (OBS ej mognadslagring)

Kommunen

Inköp/försäljning av råvaror och produkter (även vin/sprit) som tillverkas på annan anläggning registrerad av Livsmedelsverket

Kommunen

Verksamheter som har ansvar för utformningen av märkningen, t ex importörer eller huvudkontor som inte har någon annan hantering av produkterna och verksamheter som enbart etiketterar på uppdrag av andra som utformat märkningen

Kommunen