Skriv ut
Jämför versioner

När ett huvudkontor berörs av ett RASFF-meddelande

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

I de flesta RASFF-ärenden sker uppföljning av kontrollmyndigheten på de anläggningar som fysiskt har tagit emot det berörda livsmedlet. Ibland behöver kontrollmyndigheten även göra uppföljning på ett företags huvudkontor. Här får du information om när det ska ske och vad som ska återrapporteras.

Huvudkontor berörs av RASFF-meddelande

När ett RASFF-ärende berör ett företags egenmärkta livsmedel, eller om ett livsmedel av ett annat märke berörs som har köpts in centralt av en livsmedelskedja, är en uppföljning från kontrollmyndigheten på företagets huvudkontor nödvändig. Detta eftersom återkallandet av sådana livsmedel oftast sker från huvudkontoret. 

Om återkallandet inte sker via huvudkontoret är det viktigt att meddela det snarast via en follow up i iRASFF så andra behöriga myndigheter kan agera. 

Baserat på kontrollmyndighetens erfarenhet av huvudkontoret samt vad ärendet gäller och vilken risk livsmedlet innebär kan uppföljningen ske på olika sätt. I vissa fall kan telefonsamtal med efterföljande mejlkorrespondens räcka som uppföljning medan det i andra fall är nödvändigt med besök på plats. Det är kontrollmyndigheten som har den bästa kännedomen om företaget och därmed får avgöra vilken typ av uppföljning som behövs. 

Via en follow-up i iRASFF ska kontrollmyndigheten lämna adress- och leveransinformation till de anläggningar som har tagit emot produkten och där uppföljning kan anses behövas. Den vidare uppföljningen görs av respektive kontrollmyndighet för de anläggningar som fysiskt har mottagit livsmedlet. Vilken uppföljning som behövs beror på olika faktorer:                                                                                                                                                          

  • Om ett huvudkontor levererar till anläggningar där de inte har möjlighet att styra återkallandet så bör uppföljning göras hos samtliga av dessa mottagande anläggningar. Det kan exempelvis vara en grossist som levererar till den egna kedjan men också till enskilda anläggningar, till vilka de inte kan göra mer än att informera om återkallandet.

  • I de fall kontrollmyndigheten tidigare har verifierat att huvudkontorets återkallanderutiner och förfaranden fungerar väl och bedömer att sannolikheten att varan når konsumenten är mycket liten tack vare det, så kan man, istället för att uppföljning sker hos alla mottagande anläggningar, välja att vissa berörda kontrollmyndigheter gör stickprovskontroller. Det kan exempelvis vara aktuellt om huvudkontoret har möjlighet att lägga in en kassaspärr eller liknande för den aktuella produkten.

  • I vissa fall kanske det kan vara relevant att inte göra stickprov alls. Det kan exempelvis vara om huvudkontoret kan visa på dokumentation som verifierar att samtliga kvarvarande produkter har samlats ihop eller skickats tillbaka till leverantör. Ett annat exempel kan vara att det gått en så pass lång tid att det inte är sannolikt att produkten finns på marknaden längre. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall där bland annat hållbarhetstiden vägs in. I de fall stickprovskontroll inte är aktuellt så behövs ingen leveranslista laddas upp i iRASFF. 

Om produkten har levererats till ett annat land behöver fullständiga leveransuppgifter om detta laddas upp i iRASFF. 

Se vidare via länkarna nedan vilka spårbarhetsuppgifter som är viktiga att få med och vad man ska tänka på i samband med att man laddar upp uppgifterna i iRASFF.

Sekretess, tystnadsplikt och personuppgifter

Följesedlar och fakturor

Sidans taggar
Samlingssidor
Lagstiftning