Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Erfarenhetsmodulen - primärproduktion

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Med hjälp av erfarenhetsmodulen tas hänsyn till om företagen är anslutna till ett kvalitetssäkringssystem, vilket kan underlätta för företagen att uppfylla bestämmelserna i livsmedels- och foderlagstiftningen. Företag som är anslutna till väl fungerade system får i regel lägre kontrollprioritet.

Erfarenhetsmodulen - primärproduktion

I erfarenhetsmodulen bedöms hur väl kvalitetssäkringssystemen som ingår i modellen för klassning av anläggningar i primärproduktionen förväntas bidra till att företagen kan uppfylla kraven i livsmedels- eller foderlagstiftningen och vilket stöd systemen kan ge företagen som ett verktyg för egen kontroll.

Modell för klassning av anläggningar inom primärproduktionen

Modell för klassning av företag inom primärproduktionen. 

Företag som är anslutna till ett kvalitetssäkringssystem får generellt sett lägre kontrollprioritet än icke anslutna företag i samma bransch. Kontrollprioriteten påverkas bland annat av om systemet består av egenkontroll eller andra- eller tredjepartskontroll och i vilken utsträckning systemkontrollen kan vara ett komplement till den offentliga kontrollen.

Med hjälp av erfarenhetsmodulen kan länsstyrelserna, på företagsnivå, ta hänsyn till kvalitetssäkringssystemen. Detta gäller vid klassning av företagen, vid urval av kontrollobjekt och när kontrollen genomförs hos det enskilda företaget.

På den här sidan beskrivs kvalitetssäkringssystemen och hur erfarenhetsmodulen fungerar.

Kvalitetssäkringssystemen i primärproduktionen

De kvalitetssäkringssystem som används i primärproduktionen är frivilliga. Systemen är branschorganisationernas och systemägarens egna tolkningar av hur bestämmelserna i lagstiftningen kan uppnås. De är ofta anpassade efter olika branscher eller olika produktionsinriktningar, till exempel konventionell produktion eller ekologisk produktion.

Företagen använder kvalitetssäkringssystemen som ett stöd i sin egen kontroll för att uppfylla bestämmelser i lagstiftningen, och/eller uppfylla branschkrav som går utöver lagstiftningens krav och/eller för att uppnå ett gott smittskydd.

Systemen används ibland i kombination med varandra. Ofta används de som kundkrav för leverans till grossister, butiker, mejerier och slakterier. Ledningssystemet som ISO 9001, BRC och andra generiska ledningssystem ingår för närvarande inte i erfarenhetsmodulen eftersom det är få företag i primärproduktionen som använder dessa.

Tabellerna nedan beskriver kortfattat kvalitetssäkringssystemen som ingår i erfarenhetsmodulen.

Djurhållning, inklusive utfodring av djuren

Bransch

Kvalitetssäkringssystem

Kommentar

Fjäderfä och struts

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Fjäderfä och struts

IP Sigill Kyckling och Ägg

Certifiering, tredjepartssystem

Fjäderfä och struts

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll fjäderfä

Ersätts successivt av Smittskydd på Gård, Svensk Fågel. Programmet har inte  bedömts enligt rutinerna för bedömning av kvalitetssäkringssystem.

Inriktad på salmonella-förebyggande.

Extern kontroll, andrapartssystem.

Fjäderfä och struts

Smittskydd på Gård inklusive salmonellakontroll,  Svensk Fågel.

Inriktad på smittskydd inklusive salmonellakontroll och förebyggande åtgärder.

Extern kontroll, andrapartssystem.

Fjäderfä och struts

Plan och riktlinjer campylobakter

Provtagningsprogram för slaktkyckling.

Extern kontroll, andrapartssystem

Fjäderfä och struts

Svensk Fågels omsorgsprogram

Djuromsorgsprogram

Extern kontroll, andrapartssystem.

Får och get

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Får och get

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Får och get

Grundvillkorsrådgivning

Egenkontroll, rådgivning. Omfattar de bestämmelser i livsmedelslagstiftningen som är grundvillkor (kontroll av jordbrukarstöd).

Gris

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Gris

IP Sigill Gris

Finns i två nivåer; grundnivå och Sigillnivå. Certifiering, tredjepartssystem

Gris

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Gris

Smittsäkrad besättning, Gris steg 1

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Egenkontroll

 

Gris

Smittsäkrad besättning, Gris steg 2 & 3

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Godkännande. Andrapartsystem

Gris

Grundvillkorsrådgivning

Egenkontroll, rådgivning. Omfattar de bestämmelser i livsmedelslagstiftningen som är grundvillkor (kontroll av jordbrukarstöd).

Hägnat vilt

-

Inget bedömt system

Häst

-

Inget bedömt system

Kanin

-

Inget bedömt system

Nötkreatur

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Nötkreatur

IP Sigill Nöt och Mjölk

Finns i två nivåer; grundnivå och Sigillnivå. Certifiering, tredjepartssystem

Nötkreatur

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Nötkreatur

Smittsäkrad besättning Nöt steg 1

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Egenkontroll

 

Nötkreatur

Smittsäkrad besättning Nöt steg 2 & 3

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Godkännande. Andrapartsystem

Nötkreatur

Grundvillkorsrådgivning

Egenkontroll, rådgivning. Omfattar de bestämmelser i livsmedelslagstiftningen som är grundvillkor (kontroll av jordbrukarstöd).

Ren

-

Inget bedömt system 

Jakt och fiske

Bransch

Kvalitetssäkringssystem

Kommentar

Fisk- och kräftdjur, vildfångade

-

 

Inget bedömt system

 Frilevande vilt

-

Inget bedömt system 

Produktion av animaliska livsmedel, inklusive utfodring av djuren

Bransch

Kvalitetssäkringssystem

Kommentar

Fisk- och kräftdjur, odlade (för livsmedels- och foderändamål)

Inget bedömt system

 Honung

Bihusesyn

Egenkontroll

 Honung

Nationella branschriktlinjer honung (är vilande och ersätts just nu av texter om honung på Kontrollwiki)

Egenkontroll

 Honung

IP Sigill Biodling

Finns i en nivå; Sigillnivån. Certifiering, tredjepartssystem

 Honung

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Nationella branschriktlinjer Mjölkproduktion, Mjölk från gård, Mjölkens kvalitet

Egenkontroll

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Mejeriföretagens egna kvalitetssäkringssystem

(Arla, Skånemejerier, Norrmejerier, m fl)

Används ofta i kombination med branschriktlinjer, ibland i kombination med IP Sigill. Andrapartskontroll.

 

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

IP Sigill Nöt och Mjölk

Finns i två nivåer; grundnivå och Sigillnivå. Certifiering, tredjepartssystem

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Smittsäkrad besättning Nöt steg 1

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Egenkontroll

 

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Smittsäkrad besättning Nöt steg 2 & 3

Smittskydd. Livsmedelssäkerhet. Godkännande. Andrapartsystem

Mjölk, inkl. direktförsäljning av opastöriserad mjölk (alla djurslag)

Grundvillkorsrådgivning

Egenkontroll, rådgivning. Omfattar de bestämmelser i livsmedelslagstiftningen  som är grundvillkor (kontroll av jordbrukarstöd).

Tvåskaliga blötdjur (musslor m.fl.)

 

Ingen bedömt system 

Ägg

Miljöhusesyn

Egenkontroll

Ägg

KRAV

Främst inriktad på ekologiska aspekter. Certifiering, tredjepartssystem.

Ägg

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll ägg

Inriktad på salmonellaförebyggande. Förutsätter anslutning till Svenska Äggs omsorgsprogram. Extern kontroll.

Ägg

Svenska Äggs omsorgsprogram

Djuromsorgsprogram, omfattar ägg och unghöns.

Ställer krav på anslutning till frivilliga salmonellakontrollprogrammet. Extern kontroll, andrapartssystem.

Vegetabilisk livsmedelsproduktion och foderproduktion

Samtliga branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Branschriktlinjer 

Erfarenhetsmodulen

De kvalitetssäkerhetssystem som ingår i erfarenhetsmodulen används av många primärproducenter eller används av de företag som står för merparten av den svenska primärproduktionen inom en specifik bransch. Att de är kända och tillgängliga för myndigheternas bedömning har också varit avgörande för om de ska ingå i modulen.

I erfarenhetsmodulen är kvalitetssäkringssystemen rangordnade i fyra erfarenhetsklasser, A-D, där A är högst och D är lägsta, se tabell 1. Rangordningen görs genom granskning och bedömning av kvalitetssäkringssystemen utifrån tre huvudkriterier:

  1. Systemets uppbyggnad.
  2. Systemets betydelse för livsmedels- och fodersäkerhet.
  3. Systemets tillämpning – praktisk bedömning genom bland annat skuggrevision.

Granskningen och bedömningen av systemen görs dels administrativt och dels praktiskt. Av olika själ har alla ingående system har dock inte bedömts praktiskt. 

Tabell 1. Erfarenhetsmodul med rangordning av kvalitetssäkringssystemen.

Branschernas kvalitetssäkringssystem

Erfarenhetsklass

Mejeriföretagens egna kvalitetssäkringssystem

(Arla, Skånemejerier, Norrmejerier, m fl)

Mejeriföretagens nuvarande system har inte bedömts.

B

Branschriktlinjer som ingår i erfarenhetsmodulen

C

Bihusesyn (SBR)

C

Miljöhusesyn

C

IP Sigill Frukt och grönt

A

IP Sigill Biodling

B

IP Sigill Spannmål och oljeväxter

Det förekommer att delar av verksamheten är certifierad men inte hela. Systemet har ersatts av IP Växtodling, vilket inte har bedömts enligt rutinerna för bedömning av kvalitetssäkringssystem.

B

IP Växtodling

prel B

IP Sigill Gris

B

IP Sigill Kyckling

A

IP Sigill Mjölk, gruppcertifikat eller enskild certifiering

B

IP Sigill Nöt och Mjölk

B

Krav

C

Svensk fågels omsorgsprogram

B

Svenska äggs omsorgsprogram

B

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll - gris (SvDhv)

Har från hösten 2015 successivt ersatts av Smittsäkrad besättning Gris, vilket inte har bedömts enligt rutinerna för bedömning av kvalitetssäkringssystem.

B

Smittsäkrad besättning gris (steg 1, egenkontroll)

C

Smittsäkrad besättning gris (steg 2 och 3)

prel B

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, LRF mjölk/nöt

Har från hösten 2015 successivt ersatts av Smittsäkrad besättning Nöt, vilket inte har bedömts enligt rutinerna för bedömning av kvalitetssäkringssystem. Systemet omfattar även mjölk. 

B

Smittsäkrad besättning nöt (steg 1, egenkontroll), inkluderar mjölk

C

Smittsäkrad besättning nöt (steg 2 och 3), inkluderar mjölk

prel B

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, Svensk fågel

Ersätts successivt och ersätts av Smittskydd på Gård inklusive salmonella, Svensk Fågel, vilket inte har bedömts enligt rutinerna för bedömning av kvalitetssäkringssystem.

B

Smittskydd på Gård inklusive salmonella, Svensk Fågel

prel B

Plan och riktlinjer campylobakter, Svensk fågel

B

Grundvillkorsrådgivning (tidigare tvärvillkorsrådgivning)

C

Alla kvalitetssäkringssystem som ingår i erfarenhetsmodulen har initialt granskats och bedömts av Livsmedelsverket och Jordbruksverket gemensamt. Verken har också utarbetat gemensamma dokument för bedömning och granskning av hur systemen tillämpas i praktiken.

Bedömningen och granskningen kan resultera i att systemets bedömningsnivå höjs eller sänks och att systemet byter erfarenhetsklass. Beslut om sådana förändringar fattas separat från själva granskningen. När ett system byter erfarenhetsklass måste länsstyrelserna klassa om samtliga berörda, registrerade, anläggningar. När ett system byter erfarenhetsklass måste samtliga berörda anläggningar klassas om. I länsstyrelsernas anläggningsregister, Primör, görs det automatiskt. 

Bedömning och granskning av kvalitetssäkringssystem - primärproduktion

Användning av erfarenhetsklassen

Erfarenhetsklassen, används tillsammans med prioritetsklassen, för klassning av livsmedels- och foderföretag, samt företag som både är livsmedels- och foderföretag.

Klassningen sker i prioritets- och erfarenhetsmatrisen som beskrivs här.

Klassning av företag inom primärproduktion

Klassen används i valet av kontrollobjekt när länsstyrelserna gör sin kontrollplanering.

Val av objekt för foder- och livsmedelskontroll i primärproduktionen