Skriv ut
Jämför versioner

Uppföljning och utvärdering av kontrollen

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Livsmedelskontrollen i Sverige följs upp och utvärderas både av respektive kontrollmyndighet och av Livsmedelsverket. Det görs för att säkerställa att kontrollen är effektiv och har avsedd effekt.

Om lagstiftningen

På alla sidor som rör uppföljning och utvärdering av kontrollen finns relevant lagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som särskilt reglerar området är:

  • Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
  • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS) 2005:21 om offentlig kontroll av livsmedel. 

Du behöver också ta hänsyn till andra regler, bland annat:

  • Förvaltningslagen (1983:223).
  • Livsmedelslagen (2006:804).

Kommissionens vägledningar och annan information:

  • Kommissionens information om revision av myndigheters verifiering av kontrollens effekt ”Auditing effectiveness of official control systems”.

Vad innebär uppföljning och utvärdering av kontrollen?

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av flera myndigheter på lokal, regional och central nivå. Alla enskilda myndigheter är skyldiga att följa upp att deras kontroll fungerar som den ska, det vill säga att den utförs regelbundet och så ofta som är lämpligt. Kontrollen ska också vara ändamålsenlig, riskbaserad och effektiv. Se artikel 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004.

Allmänna krav på handläggning av ärenden i offentlig förvaltning samt myndigheters serviceskyldighet finns i förvaltningslagen (1983:223).

På nationell nivå ansvarar Livsmedelsverket för att följa upp och utvärdera hur kontrollen fungerar i landet som helhet. Det görs dels genom att vi granskar de kontrollresultat som rapporteras till Livsmedelsverket från de olika myndigheterna, dels genom att vi granskar resultaten från de revisioner som Livsmedelsverket och länsstyrelsen gör av kontrollmyndigheter. Även resultat från andra granskningar av den svenska livsmedelskontrollen beaktas, exempelvis EU-kommissionens revisioner.

Resultatet av granskningen kan leda till att Livsmedelsverket initierar stödjande material, utbildningar och provtagningsprojekt eller vidtar andra generella åtgärder för att komma tillrätta med brister som konstaterats. När målen sätts för kontrollen i livsmedelskedjan, som tas fram gemensamt av berörda myndigheterna som ingår i den, tas också hänsyn till i vilka avseenden kontrollen behöver utvecklas och förbättras. Resultaten av granskningen sammanställs i en årlig rapport till EU-kommissionen.

Om det konstateras brister när det gäller en enskild myndighet, får Livsmedelsverket förelägga lokala kontrollmyndigheter att vidta åtgärder för att förbättra sin livsmedelskontroll. Se livsmedelslagen (2006:804).

Revision av kontrollmyndigheter

I artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004 ställs krav på att alla kontrollmyndigheter ska revideras. En revision är en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om en verksamhet och dess resultat överensstämmer med det som planerats, och om planeringen genomförts på ett sätt som ger effekt och är lämplig för att nå målen i förordning (EG) nr 882/2004. På livsmedelsområdet ansvarar Livsmedelsverket för att samordna, upprätthålla och utveckla revisionssystemet. Livsmedelsverket utför revisioner av länsstyrelserna, Försvarsinspektören för hälsa och miljö och av Livsmedelsverkets egen kontrollverksamhet (internrevisioner). Kommunernas livsmedelskontroll revideras, enligt en överenskommelse, av både Livsmedelsverket och länsstyrelserna. Revisionerna utförs i enlighet med kommissionens beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner.

Revision av kontrollmyndigheter

Sidans taggar
Lagstiftning