Till huvudinnehåll
Hittade 56 träffar som innehåller orden med taggen Dricksvatten
Filtrera på typ
Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 8 § LIVSFS 2022:12 som gäller för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
Allmänna regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om allmänna regler för lokaler enligt 8 § punkt 1 LIVSFS 2022:12.
Bedömning och rapportering av resultat
På den här sidan hittar du information om hur analysresultat av dricksvatten ska bedömas och om omedelbar information om resultatet enligt 26 § LIVSFS 2022:12.
Beredningskemikalier och filtermaterial
På den här sidan hittar du information om beredningskemikalier och filtermaterial enligt 16 § LIVSFS 2022:12 som används vid dricksvattenproduktion.
Desinfektionsbiprodukter
På den här sidan hittar du information om desinfektionsbiprodukter vid beredning av dricksvatten enligt kraven om faroanalys och HACCP i 11-12 §§ LIVSFS 2022:12.
Dricksvatten
Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-beslut 2022/679

Om upprättande av en bevakningslista över ämnen och föreningar som inger betänkligheter i dricksvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184

Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om hur HACCP-principerna kan tillämpas på dricksvattenanläggningar enligt 11 och 12 §§ LIVSFS 2022:12.
Föreskrivna regelbundna undersökningar
På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 17-18 §§ LIVSFS 2022:12.
Hur ska analyserna genomföras?
På den här sidan hittar du information om hur analyser av dricksvatten ska genomföras och krav på analysmetoder enligt 25 § LIVSFS 2022:12.
Hur ska regelbundna undersökningar utföras?
På den här sidan hittar du information om på vilket sätt regelbundna undersökningar av dricksvatten ska utföras enligt 22-24 §§ LIVSFS 2022:12.
Indikatorparametrar
På den här sidan hittar du information om alla indikatorparametrar med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Information vid kvalitetsproblem
På den här sidan hittar du information om när och hur verksamhetsutövaren ska informera och ge råd till konsumenter om dricksvatten enligt 32 § LIVSFS 2022:12
Kontroll av mobila verksamheter
Foodtrucks på festivaler, servering på fartyg samt glass- och fiskbilar är exempel på mobila verksamheter. Här hittar du specifik information om mobila verksamheter och får genvägar till alla de sidor på Kontrollwiki som kan vara en bra hjälp vid kontrollen.
Kvalitetsförändringar vid distribution
På den här sidan hittar du information om kvalitetsförändringar vid distribution av dricksvatten som är viktiga att hantera för att uppfylla kvalitetskraven i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Kvalitetskrav
På den här sidan hittar du information om de kvalitetskrav som finns för dricksvatten enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
Larm
På den här sidan hittar du bland annat information om larm vid vattenverk enligt 9 § LIVSFS 2022:12. Informationen kan även vara användbar för den som identifierat en kritisk styrpunkt som kräver övervakning med larm.
LIVSFS 2008:13

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:2

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

LIVSFS 2022:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

Livsmedelsavfall - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 8 § punkt 5 LIVSFS 2022:12.
Livsmedelsföretag, livsmedelsföretagare och livsmedelsanläggning
Begreppen livsmedelsföretag, livsmedelsföretagare och livsmedelsanläggning är centrala vid registrering respektive godkännande. På den här sidan får du en förklaring till vad som gäller.
Livsmedelsprodukter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsprodukter enligt 8 § punkt 8 LIVSFS 2022:12.
Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
På den här sidan hittar du information om mikrobiologiska säkerhetsbarriärer vid produktion av dricksvatten som behövs för att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
N - Dricksvattenanläggningar
Det här lagstiftningsområdet omfattar kontroll som utförs vid dricksvattenanläggningar.
När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas?
Här får du veta när reglerna om dricksvatten ska tillämpas för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten enligt 2 och 3 §§ LIVSFS 2022:12. Du hittar även information om undantag från reglerna enligt 33-35 §§ LIVSFS 2022:12.
Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 2 - Säkerhet vid vattenverk och reservoarer
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 2 - säkerhet vid vattenverk och reservoarer. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen
På den här sidan hittar du information om alla parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Parametrar för mikroorganismer
På den här sidan hittar du information om alla parametrar för mikroorganismer med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Personlig hygien - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 8 § punkt 7 LIVSFS 2022:12.
Program för driftkontroll
På den här sidan hittar du information om det program för driftkontroll som verksamhetsutövare som producerar dricksvatten ska inkludera i sitt undersökningsprogram enligt 17 § första stycket LIVSFS 2022:12.
Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen
På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
SFS 2021:176

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Särskilda regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 8 § punkt 2 LIVSFS 2022:12.
Transporter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 8 § punkt 3 LIVSFS 2022:12.
Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk
På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 22 § andra stycket LIVSFS 2022:12.
Undersökning av radioaktiva ämnen
På den här sidan hittar du information om de olika parametrarna för radioaktiva ämnen, när de ska undersökas och hur resultaten bör bedömas.
Undersökning av råvatten
Nedan hittar du information om undersökning av råvatten enligt 17 § första stycket och bilaga 3, avsnitt B, tabell 1 till LIVSFS 2022:12.
Undersökningar
På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.
Upprätta och fastställa faroanalys och undersökningsprogram
På den här sidan hittar du information om att upprätta faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar och fastställande av dessa enligt 11, 15, 17-19 och 21 §§ LIVSFS 2022:12.
Utbildning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 8 § punkt 9 LIVSFS 2022:12.
Utredning
På den här sidan hittar du information om när orsaksutredningar och riskbedömningar för dricksvatten ska göras enligt 28-29 §§ LIVSFS 2022:12.
Utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem
På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem för dricksvatten enligt 28-32 §§ LIVSFS 2022:12.
Utrustning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utrustning enligt 8 § punkt 4 LIVSFS 2022:12.
Utvidgning eller minskning av parametrar och undersökningsfrekvens
På den här sidan hittar du information om när och hur antalet parametrar och undersökningsfrekvensen ska utvidgas och får minskas enligt 19 § LIVSFS 2022:12.
Var ska kvalitetskraven vara uppfyllda?
På den här sidan hittar du information om var kvalitetskraven för dricksvatten enligt 7 § SLVFS 2022:12 ska vara uppfyllda.