Till huvudinnehåll
Hittade 15 träffar som innehåller orden med taggen Export
Filtrera på typ
Allmänt om exportintyg
Här får du veta vad du som inspektör behöver tänka på för att utfärda exportintyg och användning av officiell stämpel
Checklista utfärda exportintyg
Här hittar du som inspektör en checklista för att utfärda exportintyg
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-förordning 2019/1715

Om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)

EU-förordning 2019/2128

Om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser

Export av livsmedel
Här hittar du information om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Här finns också information om vad kommunerna och Livsmedelsverket har för uppgifter och ansvar när det gäller den offentliga kontrollen vid export.
Fördjupning i lagstiftningen
Här finns mer information om de regler som är särskilt viktiga för företag att följa vid export och när det gäller kontroll av livsmedel vid export.
Import, export samt handel inom EU
Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel.
LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

LIVSFS 2010:10

Avgift för exportgodkännande

LIVSFS 2016:6

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 1994:50) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring avsedda för export till land utanför den Europeiska unionen

M - Handel inom EU, import och export
Det här lagstiftningsområdet omfattar handel inom EU samt import från och export till tredje land.
SFS 2011:1060

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SLVFS 1998:28

Utfärdande av intyg med mera