Till huvudinnehåll
Hittade 11 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Handelsnormer
Filtrera på typ
EG-förordning 1536/92 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

EG-förordning 2136/89 2019-10-29

Gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

EG-förordning 2406/96 2019-10-29

Fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

EG-förordning 2568/91 2020-10-19

Egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

EG-förordning 543/2008 2019-08-13

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

EG-förordning 566/2008 2019-08-13

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 1308/2013 2024-06-19

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

EU-förordning 1379/2013 2019-08-27

Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

EU-förordning 2022/2104 2024-05-27

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormer för olivolja och om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 29/2012

SLVFS 2001:37 2019-07-01

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.