Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Checklista för kontroll av groddanläggning

Stödjande instruktion för kommuner och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på kommunen och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Under en godkännandeprocess för en groddanläggning eller en kontroll av groddanläggning är det många olika punkter som måste kontrolleras. För att underlätta har vi därför skapat en checklista.

Kraven på spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning finns med både i checklistan för primärproduktion (punkt 7) och i checklistan för kontroll i leden efter primärproduktion (punkt 1), då spårbarheten ska kontrolleras av både länsstyrelser och kommuner.

 Förklaring av förkortningar för bedömning av kontrollpunkter i tabellen:
J = Ja, N = Nej, EK = Ej Kontrollerat, EA = Ej Aktuellt

Nr

Krav

 

Anteckningar

Krav på lokaler, utrustning och förfarande – Krav för godkännande

1

Är uppgifterna i godkännandet korrekta. Har företaget bytt namn, ägare, volym, ändring i lokal och/eller process?

Se artikel 31 i förordning (EG) nr 882/2004 och artikel 6 i förordning (EU) nr 852/2004.

J, N

 

2

Tillåter anläggningarnas utformning och planering god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika moment? Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.

Se punkt 1 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 210/2013. 

Tips: Kontrollera till exempel slussar för omklädning, flöden mellan oren och ren zon, skadedjursäkring (dörrar, fönster etc.), lager och förvaring av fröer m.m. både i lager och i produktionslokalen, förvaring av ren utrustning.  

J, N, EK

 

3

Finns adekvata anordningar för rengöring, desinficering och förvaring av arbetsredskap och utrustning?

Dessa anordningar ska vara lätta att rengöra och ska ha adekvat varm- och kallvattenförsörjning.

Se punkt 2 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 210/2013.

Tips: Har de olika utrustning för oren och ren zon? Hur förvaras dessa?

J, N, EK

 

4

Finns adekvata möjligheter, när det är nödvändigt, för att skölja livsmedel?

Vaskar och liknande faciliteter för rengöring av livsmedel ska ha adekvat försörjning av dricksvatten, och de ska hållas rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.

Se punkt 3 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 210/2013.

J, N, EK

 

5

Har all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar en sådan konstruktion, bestå av sådana material och hålls i så gott skick att risken för kontaminering minimeras och att de kan hållas fullständigt rena och, när det är nödvändigt, desinficeras?

Se punkt 4 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 210/2013.

Tips: tänk på att titta på materialen så att de inte är slitna, går att göra rent och är anpassade till livsmedel

J, N, EK

 

6a

Finns lämpliga förfaranden för att säkerställa att:

a) anläggningar som producerar groddar hålls rena och, när det är nödvändigt, desinficeras?

Se punkt 5 i bilaga 1 i förordning (EU) nr 210/2013.

J, N, EK

 

6b

b) all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar rengörs effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och desinficering av sådan utrustning ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering?

Se punkt 5 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 210/2013.

J, N, EK

 

 

Krav för godkännande:

Uppfylls samtliga krav 2-6 ovan och samtliga krav i förordning (EG) nr 852/2004, bilaga I, del A, punkterna 2, 3, 5, 7 och 9?

Se artikel 2 i förordning (EU) nr 210/2013.

Tips: Vid ändringar i produktionen eller ombyggnationer behöver denna process gås igenom igen och företagen kan inte börja producera groddar i exempelvis ombyggda lokaler innan den kontrollerats och godkänts.

J, N

 

Spårbarhet av groddar och fröer avsedda för groddning

 

Krav

 

Anteckningar

7

Finns register om partier frön eller groddar avseende

a) En korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn?

b) Den volym eller mängd frön eller groddar som levereras?

c) Om fröna eller groddarna avsänts från en annan livsmedelsföretagare, namn på och adress till:

i) den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från, eller

ii) avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från?

d) Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

e) Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till?

f) En referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet?

g) Avsändningsdatum?

Se artikel 1.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, EK

 

8

Lämnas samtliga uppgifter enligt punkt 7 i denna checklista till livsmedelsföretagare som frön eller groddar levereras till?

Se artikel 1.1 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, EK

 

9a

Det register som avses i punkt 7 ska uppdateras dagligen och hållas tillgängligt under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats. Uppdaterar och sparar livsmedelsföretagaren registret?

Se artikel 3.3 i förordning (EU) nr 208/2013.

J, N, EK

 

9b

Kan livsmedelsföretagaren kan på begäran och utan onödigt dröjsmål lämna de uppgifter som avses i punkt 7 ovan till den behöriga myndigheten?

Se artikel 3.4 i förordning (EU) 208/2013.

J, N, EK

 

Mikrobiologiska kriterier vid groddning av fröer

 

Krav

 

Anteckningar

10

Finns underlag som visar att preliminära tester görs av varje nytt parti av frön? 

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska utföra ett preliminärt test av ett representativt prov från varje parti av frön. Ett representativt prov ska antingen utgöra minst 0,5 viktprocent av partiet av frön och bestå av delprover på 50 g eller väljas ut på grundval av en strukturerad provtagningsstrategi, statistiskt sett likvärdig med det första alternativet, som den behöriga myndigheten kontrollerat. 

Ett alternativ, som Livsmedelsverket bedömer är statistiskt likvärdigt, är att 60 delprover om 50 g vart och ett tas ut från olika säckar fördelade över hela partiet, totalt 3 kg. 

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 i bilaga 1 i förordning (EG) nr 2073/2005. Dessa krav innebär att fem prov om 25 g groddar ska tas ut för analys av vardera Salmonella och STEC. 

Fröerna i de preliminära testerna ska groddas under samma förhållanden som de som gäller för resten av partiet av frön som ska groddas.

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.1 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005.

J, N, EK, EA

 

11a

Om företaget har undantag för de preliminära testerna uppfylls villkoren? ­

Myndigheten har försäkrat sig om att livsmedelsföretagaren tillämpar ett system som minskar de mikrobiologiska riskerna.

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt B.a i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005. 

Tips: Myndigheten måste först ha beviljat ett sådant undantag innan det kan tillämpas och det måste vara väl dokumenterat. Ett sådant system kan även omfatta pastörisering eller annan dekontaminering för fröerna.

J, N, EK, EA

 

11b

Finns historiska data som bekräftar att alla partier av olika typer av groddar som produceras i anläggningen uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 förordning (EG) nr 2073/2005 under minst sex på varandra följande månader innan godkännandet beviljats?

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt B.b i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005. 

J, N, EK, EA

 

11c

Är processen och leverantören den samma som vid senaste kontrolltillfället? Om inte måste undantaget omprövas.

J, N, EK, EA

 

12

Finns underlag som visar att provtagning och analys av groddar eller redan använt bevattningsvatten sker?

Finns rutiner för att hantering av fröer och groddar som inte uppfyller kriterierna? 

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys minst en gång per månad vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts.

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1, bilaga 1 till förordning (EG) nr 2073/2005

Om livsmedelsföretagare som producerar groddar har en provtagningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagningspunkter för redan använt bevattningsvatten, får de ersätta de provtagningskrav som anges i provtagningsplanerna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 med analyser av fem prover på vardera 200 ml av det vatten som använts för bevattning av groddarna.

I det fallet ska de krav som anges på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 i stället tillämpas på analysen av det vatten som använts för bevattning av groddarna, med gränsen fritt i 200 ml.

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005.

J, N, EK, EA

 

13

Då ett parti frön groddas och provtas och analyseras för första gången får livsmedelsföretagare endast släppa ut groddar på marknaden om resultaten av den mikrobiologiska analysen uppfyller kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1, eller gränsen fritt i 200 ml om redan använt bevattningsvatten analyseras. Uppfyller livsmedelsföretagaren dessa krav?

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005.

Tips: Finns rutiner för att hantering av partier fröer som inte uppfyller kriterierna?

J, N, EK, EA

 

Provtagning under produktion

 

Krav

 

Anteckningar

14a

Finns det en provtagningsplan, följs den och dokumenteras resultaten? Provtagningsplanen ska uppfylla kriterierna i punkterna 14a-14c nedan. 

Provtagningsfrekvens: Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys, minst en gång per månad, vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts.

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.3 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005. 

Tips: Observera att provtagningsplanen även måste uppfylla kraven i punkterna 16 och 17 ovan.

J, N, EK, EA

 

14b

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1. Dessa krav innebär att fem prov om 25 g groddar ska tas ut för analys av vardera Salmonella och STEC. Analyserar livsmedelsföretagaren groddarna enligt kraven?

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005. 

J, N, EK, EA

 

14c

Om livsmedelsföretagare som producerar groddar har en provtag­ningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagnings­punkter för redan använt bevattningsvatten, får de ersätta de provtagningskrav som anges i provtagningsplanerna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 (förordning (EG) nr 2073/2005)

med analyser av fem prover på vardera 200 ml av det vatten som använts för bevattning av groddarna. 

I det fallet ska de krav som anges på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 (förordning (EG) nr 2073/2005)

i stället tillämpas på analysen av det vatten som använts för bevattning av groddarna, med gränsen fritt i 200 ml. Används redan använt bevattningsvatten för provtagning? 

Se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt A.2 i bilaga I till förordning (EG) 2073/2005. 

J, N, EK, EA

 

Provtagning under produktion

 

Krav

 

Anteckningar

15a

Provtagning utförs i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 2073/2005 (punkterna 14a – 14c)?

J, N, EK, EA

 

15b

Proverna analyseras med avseende på Salmonella spp. och lämpliga rutiner finns för åtgärder vid positiva provsvar?

J, N, EK, EA

 

16

Provtagning med avseende Listeria monocytogenes utförs och resultaten finns dokumenterade?

Se kapitel 1, bilaga I till förordning (EG) 2073/2005.

J, N, EK, EA

 

Sidans taggar
Lagstiftning